Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vënd të lirë pune në pozicionin :

Përgjegjës në Sektorin e Promovimit të e-Gov, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për marketing, shkenca komunikimi/marrëdhënie me publikun ose dege te ngjashme;
 • Të ketë njohuri shume të mira te marketingut online (rrjetet sociale, reklamim ne portale web, fushata komunikimi përmes email-it etj.)
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë ne pozicione te ngjashme (ku te jete angazhuar ne drejtimin dhe monitorimin e fushatave te komunikimit apo të marrëdhënieve me publikun);
 • Të ketë aftësi shume të mira ne hartimin e fushatave te komunikimit dhe hartimin e përmbajtjeve promovuese (tekste, postera, video etj.)
 • Të ketë njohuri shume të mira të gjuhës angleze;
 • Te ketë njohuri te mira ne dizenjimin e fushatave promovuese dhe programeve respektive te tyre (psh, paketa Adobe etj.)
 • Te ketë njohuri te mira analitike për kryerjen e analizave statistikore te fushatave te komunikimit;
 • Te ketë aftësi shume te mira ne komunikimin ne publik (ne gjuhen shqipe dhe angleze);
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese (për koordinimin me mediat) dhe të bashkëpunimit në grup.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 26.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit)

Karçanaj: Manifestojmë në sinkron forcën e dijes dhe arritjeve tona

Në një takim krejt të veçantë pranë “TechSpace”, një prej ambienteve më të bukura në kryeqytet dedikuar teknologjisë, gra dhe vajzave të suksesshme të fushës së Teknologjisë së Informacionit morën pjesë në aktivitetin me temë “Gratë në Tech”.

Gjatë bashkëbisedimit u fol për rolin e vajzave dhe grave në fushën e Teknologjisë së Informacionit, punës së tyre të përditshme, sfidat dhe ambicjet.

Të pranishme në eventin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ishin pedagoge, drejtuese dhe përfaqësuese të shkollës së mesme profesionale ‘Hermann Gmeiner’ dhe ‘Gjergji Canko’, studente, pjesëmarrëse të TechSpace, etj.

Drejtoresha e AKSHI-t, znj. Mirlinda Karçanaj u shpreh se 8 Marsi është dita në të cilën vajzat dhe gratë përpiqen të manifestojnë në sinkron forcën e dijes dhe aftësive duke folur për arritjet personale, arritjet e përbashkëta dhe synimet e gjithësecilës.

“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi ynë është i frytshëm në sajë të seriozitetit, përkushtimit dhe devotshmërisë që të gjitha së bashku japim për zhvillimin e nismave dhe detyrave që kemi marrë përsipër të çojmë përpara. Rreth dy dekada më parë, vajzat dhe gratë, pjesë e sektorit zhvillues të teknologjisë, ishin të pakta në numër; me kalimin e viteve raporti ndryshoi. Aktualisht në Shqipëri, në institucionin kryesor përgjegjës për TIK, vajzat dhe gratë zenë 55 për qind të pozicioneve drejtuese, falë aftësive, cilësive, korrektisë, përkushtimit në punë, përgjegjshmërisë që tregojnë. AKSHI shërben si një shembull frymëzues dhe emancipues, së bashku më të tjerë institucione shtetërore, ku zonjat, falë kapaciteteve profesionale ia kanë dalë të zenë pozicione drejtuese që deri pak vite më parë mbaheshin vetëm nga kolegët meshkuj”, u shpreh znj. Karçanaj.

E pranishme në takim, Prof. Dr Kozeta Sevrani,  pedagoge e Informatikës dhe e Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit shprehu kënaqësinë dhe vlerësimin e saj për të gjitha vajzat dhe gratë që ia kanë dalë të kenë sukses në fushën TIK. Znj. Sevrani solli eksperiencën e saj personale, duke rrëfyer për sfidat personale dhe vështirësitë e hasura për të qenë një grua e suksesshme dhe mbi të gjitha profesioniste në fushën e saj.

Ndër zonjat e tjera të pranishme në event ishte edhe drejtoresha e shkollës së mesme profesionale TIK “Hermann Gmeiner”, znj. Heide Gjoni, e cila edhe ajo tregoi për sfidat profesionale, ndërsa shprehu vlerësimin maksimal për vajzat e shkollës të cilën drejton, pasi janë ambicioze dhe mjaft të përkushtuara në studimet e tyre.

Në fund të takimit, mes drejtoreshës së AKSHI-t dhe znj. Hedie Gjoni, u nënshkrua një marrëveshje mirëkuptimi për kryerjen e praktikës profesionale sipas drejtimeve specifike që ata ndjekin të nxënësve të shkollës teknike elektronike “Gjergj Canco” dhe shkollës për Teknologji Informacioni dhe Komunikimi “Hermann Gmeiner” pranë ambienteve të AKSHI-t.

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurrimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 • Përgjegjës pranë Sektorit të Regjistrimit dhe Standardeve të Databazave Shtetërore, Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor ) për Informatike/Informatike-Ekonomike apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të këtë eksperience të provuar me bazat e të dhënave, SQL Server ose Oracle;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 5 vite eksperience pune;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup;
 • Të këtë aftësi të mira në hartimin e raporteve;
 • Preferohen kandidatet me eksperience ne fushën e auditimit ose të vlerësimit të cilësisë.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit: burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurrimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 • Përgjegjës pranë Sektorit të Auditimit të Databazave Shtetërore, Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike/Informatike-Ekonomike apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të këtë eksperience të provuar me bazat e të dhënave, SQL Server ose Oracle;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 5 vite eksperience pune;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup;
 • Të këtë aftësi të mira në hartimin e raporteve;
 • Preferohen kandidatet me eksperience ne fushën e auditimit ose të vlerësimit të cilësisë.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit: burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Pergjegjes pranë Sektorit të IT në Autoritetin Shtetëror për informacionin Gjeohapësinor

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare ne nje nga degët e mëposhtme:
 • + GjeoInformatike
 • + Gjeodezi
 • + Gjeografi
 • + (dege të tjera të ngjashme)
 • Eksperiencë 5 vjecare ne menaxhimin e databaza hapësinore.
 • Eksperiencë 5 vjecare ne menaxhim e web map servers.
 • Njohuri mbi  standartet e Open Geospatial Consortium(OGC)
 • Njohuri mbi krijimin, përdorimin dhe menaxhimin e te dhënave hapësinore.
 • Njohuri mbi krijimin, përdorimin dhe menaxhimin e shërbimeve WMS, WFS.
 • Njohuri mbi përdorimin e software GIS.
 • Njohuri mbi sistemet e referimit te koordinatave.
 • Njohuri mbi API per zhvillimin ne WebGIS.
 • Njohuri mbi Remote Sensing.
 • Njohuri mbi Hartografine.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25/03/2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Përgjegjës, pranë Sektorit të Zhvillimit Mirëmbjatjes dhe Sigurisë së Infrastrutkurës, Drejtoria TIK e Minisrisë së Financave dhe Ekonomisë

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Elektronike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
 • Eksperience me bazat e te dhenave, SQL server ose OraclE
 • Të jetë I pajisur me certifikata CCNA dhe CCNP
 • Eksperience ne administrimin dhe mirmbajtjen e rrjetit kompjuterik financiar
 • Eksperience ne menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
 • Eksperience ne administrimin e dhe mirmbajtjen e centralit telefoni kdhe telefonave VoIP Eksperience ne administrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve te networkut (router, switch)
 • Eksperience ne menaxhimin e projekteve të teknologjisë së informacionit që lidhen me krijimin, menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ndërtuar nga ana hardware dhe software
 • Eksperinece ne administrimin dhe mirëmbajtjen e dhomës së serverave Eksperience ne menaxhimin e punes ne grup

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Përgjegjës, pranë Sektorit të Menaxhimit të Sistemit të Integruar Financiar, Drejtoria TIK e Minisrisë së Financave dhe Ekonomisë

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Elektronike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
 • Eksperience me bazat e te dhenave, SQL server ose OraclE
 • Të jetë I pajisur me certifikata CCNA dhe CCNP
 • Eksperience ne menaxhimin e sistemeve financiare Eksperience ne hartimin e raporteve
 • Eksperience ne vleresimin e ceshtjeve teknike qe lidhn me Data Center, BCC, komunikimin site-to-site, disponueshmerine dhe sigurine e sistemeve
 • Eksperience ne menaxhimin e punes ne grup

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
 1. administrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik
 2. menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
 3. ofrimin e suportit per problemet hardware, network, security me nje priorite te larte
 4. helpdesk
 5. problematikat lidhur me Microsoft Office, ne menyre te vecante Outlook
 6. menaxhimin e perdoruesve nepermjet Active Directory
 7. menaxhimin e punes ne grup
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
 1. administrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik
 2. menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
 3. ofrimin e suportit per problemet hardware, network, security me nje priorite te larte
 4. helpdesk
 5. problematikat lidhur me Microsoft Office, ne menyre te vecante Outlook
 6. menaxhimin e perdoruesve nepermjet Active Directory
 7. menaxhimin e punes ne grup
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Brendshme, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
 1. administrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik
 2. menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
 3. ofrimin e suportit per problemet hardware, network, security me nje priorite te larte
 4. helpdesk
 5. problematikat lidhur me Microsoft Office, ne menyre te vecante Outlook
 6. menaxhimin e perdoruesve nepermjet Active Directory
 7. menaxhimin e punes ne grup
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).