Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të IT në Inspektoriatin Qendror, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.07.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të Menaxhimit te Sistemeve, Drejtoria e Sistemeve e-Gov

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet universitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;

▪ Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë;

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.07.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 Specialist, pranë Sektorit të IT në Qendren Kombetare te Biznesit, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet universitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.07.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të Standarteve TIK & Implementimit të Projekteve, Drejtoria e Kërkimit dhe Zhvillimit e-Gov

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09.07.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Drejtoria TIK e Doganave

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09.07.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime pozitive për Shqipërinë sa i takon informatizimit të shërbimeve publike dhe rritjen e aksesit online.

Në progresraportin e fundit të KE-së (viti 2019) thuhet se: “Shërbimet elektronike, siç janë pagesat online të taksave, janë zhvilluar edhe më tej. Informacioni mbi shërbimet publike është më i aksesueshëm për qytetarët”.

Konstatimi i KE-së është inkurajues, për realizimin e objektivave për zhvillim dhe përmirësim të mëtejshëm në sferën e shërbimeve publike online.

Shërbimet elektronike të portalit qeveritar e-Albania janë domosdoshmëri e veprimtarisë së përditshme për mbi 800 mijë shtetas shqiptarë, brenda dhe jashtë atdheut. Sot ofrohen pothuajse 600 shërbime elektronike dhe 38 dokumente me vulë elektronike. Dhënia vlerë ligjore e vulës elektronike dhe nënshkrimit elektronik ka patur një ndikim të madh për reduktim kostosh dhe kohe të humbur për qytetarët. e-Albania dhe shërbimet me vulë kanë evituar në total 100 vite pritje në radhë në sportelet e administratës dhe kanë kursyer mbi 100 milionë lekë të reja nga ofrimi pa pagesë i certifikatave të gjendjes civile.

Në vijim pritet të shtohen edhe 100 shërbime të reja elektronike me vulë elektronike.

e-Albania funksionon falë Platformës Qeveritare e Ndërveprimit, e cila është pikë kyçe e realizimit të ndërveprimit të sistemeve të institucioneve shtetërore, e cila është në zhvillim të vazhdueshëm. Platforma është unike në rajon dhe vendet e Ballkanit po synojnë të ndjekin këtë shembull për të realizuar simotrat e saj në vendet respektive.

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Përgjegjës, pranë Sektorit të Pajisjeve Fiskale, Drejtoria TIK e Tatimeve

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.06.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të IT në Drejtorinë Rajonale Doganore Fier, Drejtoria TIK e Doganave

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( IV-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.06.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Eksperti i Microsoft, Evangelos Chrysafidis e çeli siparin e trajnimeve dhe sesione informuese që u zhvilluan këtë të martë e të mërkurë pranë TechSpace, me punonjës të administratës dhe më pas me studentë e të rinj të fushës TIK.

Duke trajtuar temën e “Qeverisjes moderne”, ku morën pjesë mbi 30 pjesëmarrës, punonjës të administratës, Chrysafidis foli për qeverisjen qendrore, organizatat dhe sipërmarrjet shtetërore, të cilat sot po përballen me sfida të shumta dhe me mundësi të jashtëzakonshme në një mjedis konkurrues, i cili vazhdimisht pëson ndryshime rrënjësore.

“Transformimi në një qeverisje moderne  nxitet nga 4 shtylla kryesore të fokusit dhe strategjisë: Angazhimi i qytetarëve, fuqizimi i punonjësve qeveritarë, optimizimi i veprimeve qeveritare dhe vitet e fundit edhe në transformimin e shërbimeve qeveritare”, tha ndër të tjera Chrysafidis.

Gjatë trajnimit u fol edhe për mënyrën se si transformimi digjital po i bën vendet e vogla të afta për të konkurruar në nivel global, se si ndikon produktiviteti i vërtetë dhe cilat janë parakushtet kyçe strategjike për një transformim të suksesshëm në qeverisjen moderne.

Gjithashtu për pjesëmarrësit u bënë me dije risitë e indrustrisë dhe inovacionit që lidhen me 4 shtyllat e mësipërme, si dhe praktika të dobishme të transformimit në sektorin e qeverisjes.

Gjatë ditës së martë, Chrysafidis zhvilloi edhe një takim me temë “David vs Goliath” in Global economies me të rinj të fushës TIK.

Eksperti tjetër i mirënjohur i Microsoft, Ratko Mudavdžić, duke marrë stafetën e trajnimeve për punonjës të administratës  preku temat e qeverisjes fleksibel, studimit të rastit “Hybrid Cloud”, “Azure Stack dhe përMicrosoft Cloud Platform Roadmap” .

Respektivisht duke folur për temen qeverisjes fleksibël, Mudavdžić theksoi se për të qenë e tillë, një ekipi drejtues i duhet të jetë i aftë për t’iu përshtatur sa më parë kushteve të ndryshimit, me qëllim rikthimin në normalitet.

Në lidhje me temën e dytë, eksperti theksoi se organizatat qeveritare arrijnë elasticitetin dhe fuqinë informatike të duhur të Cloudit Publik për detyrat informatike bazike dhe jo sensitive, duke i ruajtur dhe mbrojtur aplikacionet dhe të dhënat e  rëndësishme.

Për ta bërë sa më të qartë për të pranishmit, Mudavdžić dha disa shembuj konkretë  lidhur me zbatimin e cloudit Hibrid të MITA (Malta IT Agency)

Gjithnjë, në terma teknikë për ekspertët e fushës, Mudavdžić preku edhe temën e “Azure Stack”, i cili është gurthemeli i zbatimit të cloudit hibrid në një datacenter, një zgjatim funksion i cloudit publik, por mundëson disa skenarë inovativë.

Lidhur me këtë, eksperti i Microsoft, theksoi se me anë të “Azure Stack”, krijohen mundësi, si p.sh: menaxhimi i të dhënave, ofrimin e mënyra të reja për të zhvilluar aplikacione moderne.

Për temën e katërt, Mudavdžić dha një panoramë të përgjithshme për punonjës të fushës TIK,  lidhur me platformën e Qendrës së të Dhënave, infrastrukturën dhe si po punojnë kompanitë më të mëdha lidhur me cloudet publikë, hibridë dhe privatë.

Gjithashtu, Mudavdžić zhvilloi edhe një sesion informues me të rinj përsëri pranë TechSpace, lidhur me informatikën kuantike.

Trajnimi pasues u mbajt nga ekspertja kroate e Microsoft,  Anela Husković,lidhur me Inteligjencën Artificiale, temë e cila për më shumë dekada ishte thjesht imagjinatë, sot po përdoret gjithnjë e më tepër falë mjeteve moderne AI dhe platformave që kanë lidhje me të.

Nuk është çudi që shumë hallka të sektorit publik tashmë kanë filluar të eksperimentojnë me teknologjitë e kësaj natyre. Përmes sesionit informues u dhanë informacione mjaft interesante se si teknologjia ka arritur të ndërthuret me sektorin publik duke sjelle rezultate shumë të mira.

Gjithashtu, aplikacionet e bazuara tek AI po sjellin mjaft benefite, si në eliminimin e një sërë procedurave rutinë, shmangien e hapësirave të pashfrytëzuara, ashtu edhe në reduktimin e kostove. Shumë agjenci dhe kompani po e bëjnë pjesë të vetën, duke lehtësuar dhe automatizuar një gamë të gjerë veprimesh.

AI është dhe pashmangshmërisht do të jetë një prej teknologjive kryesore të shekullit të 21-të që duhet të integrohet në një spektër të gjerë institucionesh, sidomos ato qeveritare.

Ndërsa, lidhur me temën e Administratës Tatimore, Harry Tsavdaris, një tjetër arkitekt i Microsoft per Europen Qendrore dhe Lindore, theksoi se ky koncept po ndikohet prej trendeve teknlogjike, që përfshijnë Big Data, analizat e avancuara, inteligjencën artificiale, IoT, ndryshueshmërinë, cloud computing etj. Këto trende kanë fuqinë e rritjes së kënaqësisë së taksapaguesve, fuqizimin e punonjësve të agjencive tatimore,  optimizimin e operacioneve dhe modernizimin e shërbimeve.

Administratat tatimore mund t’i kthejnë të dhënat në një model analizash parashikuese, duke ndihmuar në parandalimin e evazionit fiskal dhe mashtrimit. Gjithashtu, përmirësimi mund të ndihet edhe tek shërbimet që u ofrohen tatimpaguesve duke nisur nga lehtësimi i mënyrës së pagesave, dhënies së rimbursimeve pa vonesa dhe ofrimit të informacionit të shpejtë. Për administratat tatimore, e gjitha sa më sipër mund të zvogëlojë kohën e veprimit, të ulë kostot, të përmirësojë efikasitetin e auditimit dhe teknikat e menaxhimit të rrezikut, si dhe të nxisë më mirë prioritetet në nivel kombëtar dhe më gjerë.

​Përmes këtij takimi u dhanë njohuri mbi planifikimin strategjik të Administratës Tatimore, që falë risive inovatore të mund të drejtohet drejt aspiratave digjitale duke konceptuar mënyrat e transformimit në dobi të palëve të përfshira në këtë lloj sistemi.

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Profesional) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 07.06.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).