Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist,  pranë Sektorit Asistenca për Qytetarin, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-albania

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Shkenca Sociale apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

 PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.04.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

**Data e publikimit 16 Prill 2018

Portali unik qeveritar e-Albania, sporteli virtual i ofrimit të shërbimeve publike të shtetit shqiptar dedikuar qytetarëve e bizneseve, ofron tashmë 31 dokumente me vulë dixhitale. Të gjitha këto dokumente, të cilat shkarkohen në formatin PDF, kanë vlefshmëri ligjore në sajë të vulë dixhitale. Qytetarët nuk e kanë të nevojshme më të presin në radhe në sportelet fizike të institucioneve, duke shpenzuar edhe kohë të vlefshme, por mund t’i gjenerojnë dhe printojnë këto dokumente nga shtëpia e tyre, në çdo ditë apo orar, thjesht duke qenë përdorues të regjistruar të portalit qeveritar.

Përpos vulës dixhitale, risia tjetër që ofron portali e-Albania është moduli i administratës publike. Tashmë, nuk është më barrë e qytetarit të paraqitet nga një zyrë në tjetrën për të mbledhur të gjitha dokumentet e nevojshme në plotësimin e dosjes së aplikimit për një shërbim publik. Sot, është punonjësi i administratës publike ai që ka detyrën e mbledhjes së 31 dokumenteve (të cilat ofrohen me vulë dixhitale në portalin e-albania) dhe bashkëlidhjes së tyre në dosjen e aplikimit të qytetarit. Të gjitha këto dokumente ofrohen në modulin për nëpunësit e administratës publike që merren me procedurat e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve me qëllim përmirësimin e disponueshmërinë, cilësisë dhe transparencës së shërbimeve publike si dhe të reduktojnë kohën e zbatimit të procedurave dhe kostot e administratës publike.

Më poshtë gjendet lista e 31 dokumenteve elektronike që mund të përfitohen online nga qytetarët dhe bizneset (titujt e shënuar me * tregojnë dokumentet që mund të merren vetëm online dhe nuk ofrohen më në sportelet e institucioneve)

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile:

 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve:

 
 

Qendra Kombëtare e Biznesit:

 
 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore:

 
 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor:

 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor:

 
 

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Implementimi i vulës dixhitale, modulit të administratës publike dhe ofrimit të dokumenteve elektronikisht ka sjellë rënie të ndjeshme në sportelet fizike të institucioneve, duke iu shkurtuar qytetarëve e bizneseve kohë në marrjen e dokumenteve si dhe duke iu reduktuar kostot e përfitimit të tyre.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

 • Vërtetim si punëkërkues i papunë

 

Për të vijuar dixhitalizimin e shërbimeve dhe shtimin e gamës së atyre elektronike që ofrohen në portal, AKSHI po bashkëpunon instensivisht me një sërë institucionesh publike për të sjellë shumë shpejt për biznesin dhe qytetarin të tjera shërbime publike në formë elektronike.

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, pranë Sektorit të Integrimit & Statistikave e-Gov dhe TIK, Drejtoria Juridike dhe Statistikave e-Gov dhe TIK

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor), për Shkenca Sociale/Shkenca Ekonomike (Administrim/Menaxhim)
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 29.03.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

*Data e publikimit : 20/3/2018

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të Regjistrimit dhe Standardeve të Databazave Shtetërore, Drejtoria e e Bazave së të Dhënave Shtetërore

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup
 •  

  PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

  PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

  Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 16.03.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

  –        Kërkesë për aplikim;

  –        CV;

  –        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

  –        Fotokopje të librezës së punës;

  –        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

  –        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

  –        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

  –        Të paktën një letër rekomandimi;

  –        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

  (Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

  Publikuar më 07/03/2018

  Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr.673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për  vend  të lirë pune në pozicionin:

      Specialist pranë Sektorit Sektori i BCC dhe Back-up, Drejtoria e Vazhdimësisë së Punës BCC, Back-up dhe DRC

  KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
  • Te kete 1 vit eksperience pune ne te njejten fushe
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

  PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

  PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

  Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 08.03.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

  –        Kërkesë për aplikim;

  –        CV;

  –        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

  –        Fotokopje të librezës së punës;

  –        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

  –        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

  –        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

  –        Të paktën një letër rekomandimi;

  –        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

  (Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

  Në ambientet e sallës COD, pranë Kryeministrisë u shpallen këtë të enjte fituesit e Konkursit të Turizmit, edicioni i 3-të, që u zhvillua përgjatë tre muajve në portalin unik qeveritar e-Albania.

  Mes 120 aplikimeve të mbërritura në kategoritë foto/video, pikturë, ese dhe NewLogo, u shpallen fituesit e tre vendeve të para, në bazë të votave të publikut, si dhe fituesi i kategorisë NewLogo, vlerësuar nga një juri ekspertësh.

  Fituesi i çmimit të parë u shpall aplikanti Ardit Hajdini, pasi fotoja me pamje të mrekullueshme nga Razma e Shkodrës arriti të merrte 66 vota. Në vend të dytë, u rendit Fabiola Muhollari, e cila solli në këtë konkurs foto dhe ese, por ishte pikërisht eseja ajo që goditi më tepër, ndaj krijimi i saj i titulluar “Thethi, aventurë e paharruar”, mblodhi në total 65 vota. Në vend të tretë u rendit Marjana Koçeku me 47 vota, e cila aplikoi me një video mjaft të bukur nga grykat e lumit të Shalës, në kanionet e Stupës, në Shosh, Shkodër. Logoja fituese e Agjencisë Kombëtare të Turizmit u shpall dizajni i dërguar nga Gerti Rupi, i cili përfitoi një tablet dhuratë.

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe AKT-ja ishin partnerë në organizimin e këtij viti të Konkursit dhe aktivitetit përmbyllës të tij. Ceremonia e shpërndarjes së çmimeve u zhhvillua në ambientet e Kryeministrisë, ku ishin të pranishëm Drejtoresha e Portalit qeveritar e-Albania, znj. Nevila Repishti, kreu i AKT-së, z. Ardit Çollaku, zëvendësministri i Turizmit, z.Hajrulla Çeku dhe zëvendësministrja e Mjedisit, znj. Ornela Çuçi.

  Në fjalën e saj, znj. Repishti falenderoi të gjithë pjesëmarrësit e konkursit, për fotot e videot me imazhe të mrekullueshme nga vendi ynë, një thesar i jashtëzakonshëm në zemër të Europës. Duke shfrytëzuar rastin, znj. Repishti përmendi shkurtimisht arritjet e portalit e-Albania gjatë vitit 2017, ku si pikë kulmore është pikërisht hyrja në fuqi e vulës dixhitale dhe shkarkimi direkt nga portali 29 dokumenteve të ndryshme, të pajisur me vulë, të vlefshme ligjërisht.

  “2017-a po mbyllet me një numër prej 600 shërbimesh elektronike në portal. Kjo është një arritje e madhe e përbashkët ndërinstitucionale, pasi i gjithë shtetit është vënë në shërbim të qytetarëve dhe biznesit, përmes një sporteli virtual të jashtëzakonshëm, sic është e-Albania. Portali tashmë është kthyer në një brand të mirënjohur dhe vëmendja e qytetarëve dhe bizneseve është kthyer drejt nesh. Ky është një fakt dhe këtë ne e ndjejmë përmes përdorimit të madh të Portalit. Mesatarisht në një muaj ne kemi 20.000 përdorues të rinj. Aktualisht kemi 370.000 përdorues të regjistruar, ndërsa shërbimet e Portalit përdoren 140.000 herë në muaj. Përmes hyrjes në fuqi të vulës dixhitale, shkarkimi i dokumenteve me vlerë ligjore direkt përmes Portalit e-Albania është i lartë. Gjithashtu, fakti që sot punonjësi i administratës verifikon në kohë reale të dhënat e qytetarit që ka përballë në sportel, përmes e-Albanias, e bën këtë portal edhe më shumë të dobishëm”, u shpreh znj. Repishti.

  Edhe kreu i AKT-së, z. Çollaku vlerësoi konkursin, por edhe bashkëpunimin me AKSHI-n në përgjithësi dhe Drejtorinë e Portalit e-Albania në veçanti. Zëvendësministri, z. Çeku inkurajoi organizimin e konkurseve të tilla promovuese për turizmin e njëkohësisht.

  Shpërndarja e çmimeve u bë simbolikisht nga zv/ministrja znj.Çuçi, cila uroi përzemërsisht fituesit për aplikimet e sjella.

  Tre operatorë turistikë u ofruan që të dhuronin për fituesit fundjava çift në Berat, Sarandë dhe Durrës.

  Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr.673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 1 vend  të lirë pune në pozicionin:

      Specialist pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Financave, Drejtoria e Menaxhimit TIK për Ministritë e Linjës

   

  KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

  PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

  PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

  Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09.03.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit: burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

  –        Kërkesë për aplikim;

  –        CV;

  –        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

  –        Fotokopje të librezës së punës;

  –        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

  –        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

  –        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

  –        Të paktën një letër rekomandimi;

  –        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

  (Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

  Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr.673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

   

  Specialist pranë Sektorit IT në Ministrinë e Jashtme, Drejtoria e Menaxhimit TIK për Ministritë e Linjës

   

  KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  ·         Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare në Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri elektronike/Informatike/Informatikë ekonomike/teknologji informacioni/inxhinieri telekomunikacioni.

  ·         Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

  ·         Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

   

  PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

  PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

  Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 26.02.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

  –        Kërkesë për aplikim;

  –        CV;

  –        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

  –        Fotokopje të librezës së punës;

  –        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

  –        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

  –        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

  –        Të paktën një letër rekomandimi

  Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

   

  (Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit)

   

  Gjatë një dëgjese të zhvilluar me qytetarë të Rrëshenit lidhur me platformën e bashkëqeverisës, kryeministri i vendit, z. Edi Rama bëri me dije se do të ketë një reduktim drastik të dokumenteve që shteti kërkon ndaj qytetarit dhe biznesit.

  1. Rama theksoi se shumë shpejt do të bëhen publike konkluzionet e procesit për shkurtimin në masë të dokumenteve.

  “66% të dokumenteve që kërkonte Ministria e Arsimit për procesin mësimor do shkurtohen. Kështu do shkurtohen në të gjithë linjën horizontale të qeverisjes për biznesin, për qytetarët, si dokumente për marrjen e paaftësisë, ose aftësisë së kufizuar, dokumente për të gjitha proceset. Shkurtimi i dokumenteve, shkurtimi i licencave, shkurtimi i autorizimeve bën që të shkurtohen ndërveprimet dhe nevoja për të shkuar në zyra bën që të ulet numri i kontakteve me zyrat, të ulet edhe masa e parave që duhen paguar mbi dhe nën dorë për këto dokumente”, u shpreh kryeministri.

  1. Rama theksoi se procesi i kalimit online dhe barra që i është ngarkuar punonjësit te shtetit për t’i siguruar vetë dokumententet përmes portalit për qytetarët e interesuar, ka dhënë rezulatet e para të mirëfunksionimit.

  Edhe një ditë më parë, pas mbledhjes së Qeverisë në qytetin e Lezhës, z. Rama, në një deklaratë për media u ndal në rezultatet konkrete që ka dhënë për qytetarët hyrja në fuqi e vulës dixhitale.

  “Shumë procedura tashmë kanë kaluar online duke bërë që njerëzit të mund të shërbehen vetë, drejtpërdrejt, pa pasur nevojë që të shkojnë fare në një zyrë shteti, gjë që ka ndodhur me certifikatat. Sot, secili mund t’i marrë nga kompjuteri i vet, me vulën elektronike që është e vlefshme. Por, jo vetëm me certifikatat, por edhe me shumë procese të tjera dhe ne jemi ende në vazhdim,” u shpreh Kryeministri Rama, duke iu referuar 29 dokumenteve që qytetari dhe biznesi mund të marrë aktualisht me vulë dixhitale përmes portalit qeveritar e-albania si dhe qindra shërbimeve të tjera që mundësojnë aplikimin dhe përfundimin e shërbimit online.

  Shërbimet për certifikatat në portalin qeveritar e-Albania ishin hapi shembulli i parë i kalimit të dokumentacioneve shtetërore online, me përfitues direkt qytetarët e vendit.

  Gjatë muajve të fundit shërbimet që lidhen me certifikatat rezultojnë në shërbimet më të përdorura nga qytetarët. E gjithë procedura lehtësuese ka çuar në shtim të interesit publik, që përkthehet në përdorim masiv të shërbimeve të portalit qeveritar e-Albania.

  Shërbimet për certifikatën personale dhe familjare, ndër më të përdorurat tek portali e-Albania gjatë tetorit

  Vendimi i Qeverisë, i marrë në mbledhjen e parë të këtij mandati, për shpërndarjen e certifikatave online ka dhënë rezultate të kënaqshme në vend.

  Në zyrat e gjendjes civile udhëzohet çdo qytetar se certifikatat tashmë merren në rrugë elektronike përmes e-Albanias,  ndërsa certifikatat personale dhe familjare nuk iu duhen më në letër, pasi barra për sigurimin e këtij dokumenti dhe verifikimin e tij përmes portalit iu takon punonjësve të administratës publike.

  Vendosmëria e qeverisë për zbatimin e plotë të vendimit, informimi i duhur zyrtar nëpër media, por edhe sqarimi i hollësishëm i asistencës dhe kanaleve të tjera informuese të Drejtorisë së Portalit e-Albania ka sjellë një rënie drastike të kërkesave të qytetarëve për certifikata. Aktualisht, sipas shifrave zyrtare të Bashkive Vlorë, Korçë dhe Kamëz, numri i kërkesave në sportele ka rënë në masën 70-80 %. Radhët e gjata nëpër sportele vlerësohen fenomen i së shkuarës.

  Në një prononcim për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kryetari i Bashkisë së Korçës, z. Sotiraq Filo shprehet se në institucionin që ai drejton janë caktuar personat përgjegjës për dhënien e certifikatave në rrugë elektronike, nga çdo drejtori brenda institucionit të bashkisë.

  “Janë hapur user dhe është dërguar një listë e saktë me emrat e përdoruesve edhe tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Të gjithë personat e përcaktuar për të dhënë këtë shërbim janë trajnuar për ta kryer atë në mënyrë të saktë dhe të shpejtë’, shprehet z. Filo.

  Edhe kreu i Bashkisë së Vlorës, z. Dritan Leli konfirmon se numri i aplikimeve për dokumente të gjendjes civile ka rënë ndjeshëm, ndërsa qytetarët po udhëzohen t’i marrin ato online.

  “Fluksi ka rënë me rreth 70-80% më pak kërkesa në sportele. Oraret e pikut janë 10:00-11:00, por këto janë kërkesa lidhur me lindjet apo vdekjet, ndërsa pjesa e çertifikatave është totalisht online”, bëri me dije kryebashkiaku i Vlorës.

  Certifikatat e printuara vijojnë të shpërndahen, por këto janë vetëm certifikatat për të mitur nën 16 vjec, certifikatat e lindjeve dhe të vdekjeve. Gjithashtu, në letër vijojnë të lëshohen certifikata historike, certifikata që vërtetojnë faktet specifike juridike, si dhe të gjitha llojet e tjera të certifikatave që shërbejnë për të udhëtuar jashtë vendit.

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit gjatëve javëve të para të muajit tetor organizoi trajnimet të shumta për punonjësit e Administratës Publike, të cilët tashmë janë të përgatitur për të siguruar të dhënat personale dhe familjare të qytetarëve të paraqitur në sportelet e institucioneve shtetërore për të marrë një shërbim të caktuar.

  Ndërkohë, shërbimet elektronike të certifikatës personale dhe familjare renditen ndër shërbimet më të përdorura në portalin e-Albania gjatë muajit tetor.