Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të IT në Ministrine e Brendshme, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Inxhinieri Informatike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.12.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të IT në Kryeministri (DSIK), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Inxhinieri Elektronike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.12.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Financave, Drejtoria e Menaxhimit TIK për Ministritë e Linjës (ISHPSH)

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( IV-a )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 05.11.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës, pranë Sektorit Juridik, Drejtoria Juridike dhe Statistikave e-Gov dhe TIK

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë; Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë Institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi;

 

 • Të ketë njohuri të gjera të legjislacionit dhe procedurave në fushën e marrëdhënieve të punës;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të procedurave administrative dhe gjyqësore;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience në pozicione të ngjashme;
 • Të ketë aftësi për të vendosur prioritete dhe respektuar afatet;
 • Të ketë aftësi të mira analitike si dhe përgjegjshmëri të lartë;
 • Të ketë aftësi për të koordinuar punën e stafit nën varësi si dhe aftësi në përdorimin e burimeve njerëzore;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi;
 • Të ketë aftësi të punës në grup;
 • Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;
 • Të ketë njohje të gjuhëve të huaja/vërtetuar me certifikate/dëshmi (preferencë);

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.11.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Konferencë e nivelit të lartë në Romë; prezantohen zhvillimet digjitalizuese në Shqipëri

Në konferencën dyditore ndërkombëtare të nivelit të lartë, me temë “Zhvillimi i Strategjive Antikorrupsioni për epokën dixhitale – tendencat e fundit dhe praktikat më të mira nga OSBE”, që u zhvillua në Romë të Italisë, në datat 12-13 nëntor, ku ishin të pranishëm drejtues të lartë të OSBE-së, ministrja shqiptare e Drejtësisë, znj. Etilda Gjonaj, politikanë nga vendet anëtare të OSBE-së, kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj, ekspertë, etj., procesi i derregullimit dhe dixhitalizimi i shërbimeve publike, të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare si instrumente të rëndësishme për uljen e nivelit të korrupsionit, kanë marrë vlerësime mjaft pozitive.

Referues të ndryshëm, si përfaqësuesja Speciale e Kryesisë italiane të radhës së OSBE-së për luftën kundër korrupsionit, Paola Severino, Gianluca Esposito, sekretar ekzekutiv i GRECO-s, Antonio Gullo, profesor i së drejtës penale në Universitetin “LUISS Guido Carli”, Romë dhe Alina Mungiu-Pippidi, profesore e studimeve demokratike në Berlin kanë vlerësuar si efikase dhe me rezultate konkrete nismat e qeverisë shqiptare për derregullimin dhe përdorimin e inovacionit në shërbimet publike. Sipas tyre këto nisma po japin ndikimin e tyre në minimizimin e hapësirave për korrupsion në administratën publike.

Në fjalën hapëse të konferencës, znj. Severino u shpreh se teknologjia digjitale ofron mundësi  të mëdha që përmes saj të reduktohet niveli i korrupsionit dhe se iu takon politikanëve që të jenë të vëmendshëm dhe të vendosur për të përballur sfidat që vijnë përmes risive teknogjike.

Në fjalën e saj, ministrja e Drejtësisë, znj. Etilda Gjonaj, duke sjellë shembullin e Shqipërisë në drejtimin e zhvillimit inovativ dhe qasjes së tij në transformimin e shërbimeve publike, foli për portalin qeveritar e-Albania dhe realitetin e ri të komunikimit cilësor të qeverisë shqiptare me qytetarët brenda dhe jashtë vendit.

“Një sërë shërbimesh të riinxhienirizuara iu kanë lehtësuar qytetarëve marrjen e dokumentacionit në Shqipëri. Sot qytetarët tanë përfitojnë në kohë reale duke aksesuar e-Albanian me 575 shërbime elektronike nga telefoni, tableti, kompjuteri apo kioska digjitale, dokumente me vlerë ligjore falë vulës digjitale.Në harkun kohor prej 12 muajsh janë shkarkuar mbi 2 milionë dokumente me vulë elektronike të gjeneruara përmes e-Albanias. Bizneset dhe qytetarët janë ndërgjegjësuar për këto zhvillime inovatore dhe i kanë zëvendësuar procedurat fizike me ato online”, u shpreh znj. Gjonaj.

Digjitalizimi i shërbimeve publike në Shqipëri ka sjellë me vete një ndikim pozitiv, pasi radhët janë reduktuar, cilësia dhe transparenca e institucioneve është e lartë dhe niveli i korrupsionit është ulur ndjeshëm. Në Shqipëri, qytetarët aplikojnë online për lejet e ndërtimit, një sërë procedurash dokumentuese që lidhen më shëndetin janë transformuar online. Për bashkatdhetarët tanë ka një gamë të dedikuar shërbimesh konsullore, lehtësuese për komunikimin e tyre me shtetin amë. Në portalin e-Albania ndodhet një larmi shërbimesh dedikuar të rinjve, siç janë shërbimet e Maturës Shtetërore, si dhe shërbime për kategori të ndryshme të shtetasve shqiptarë. 

Një tjetër shembull i shkëlqyer inovator është platforma “Shqipëriaqeduam” që ka siguruar denoncimin në kohë reale të qytetarëve dhe reagimin e shpejtë të institucioneve të shtetit për problemet e ngritura. Së shpejti, në planet e qeverisë shqiptare është vënia në jetë e projektit “Open Data”, qëllimi i të cilit do të jetë të shërbejë si një burim informacioni dhe si një vend konsultimi midis qytetarëve dhe institucioneve vendimmarrëse në Shqipëri.

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të Financës

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Ekonomik / Finance Kontabilitet apo në degë të tjera të ngjashme;

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪Te ketë të paktën një vit eksperiencë

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 18.11.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit te Menaxhimit të Investimeve në TIK

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

▪ Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Ekonomik apo në degë të tjera të ngjashme;

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪Te ketë të paktën një vit eksperiencë

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 18.11.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për dy vende të lira pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit te Integrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, për Shkenca Sociale/Shkenca Ekonomike

▪ Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

▪Te ketë të paktën një vit eksperiencë

▪ Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 18.11.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të IT Per Mbrojtjen Sociale, Drejtoria TIK e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë Ekonomike, Informatikë, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 31.10.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

Specialist, pranë Sektorit Juridik, Drejtoria Juridike dhe Statistikave e-Gov dhe TIK

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (minimumi Master Profesional), për Juridik ose dege te tjera te ngjashme
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience pune;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 30.10.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).