Legjislacioni

|- Vendim nr.495,date 13.9.2017 “Për miratimin e Rregullave të Përfitimit të Shërbimeve Publike Elektronike”

|- Vendim nr.496 Për Disa Shtresa në vendimin nr.332,” Për Përcaktimin e Formës,Elementeve Përbërës,Mënyrës së Mbajtjes e Afatit të Përdormit të Dokumentave Bazë,që Mbahen dhe Lëshohen nga Shërbimi i Gjendjes Civile”

|- Vendim nr.673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”

|- VKM nr 15/12.1.2018

|- Ligji Nr. 9880, datë 25.02.2008 “Për Nënshkrimin Elektronik”

|- Legjislacioni mbi Krimin Kibernetik

|- Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

|– Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”

|Strategjia Ndërsektoriale e Shoqërisë së Informacionit

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 303, datë 31.03.2011 “Për Krijimin e Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit në Ministritë e Linjës dhe Institucionet e Varësisë”

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 357, datë 24.4.2013 për miratimin e rregullores “Për Menaxhimin e Dokumentit Elektronik në Republikën e Shqipërisë”

|Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 778, datë 07.11.2012, “Për Miratimin e Standardeve të Përgjithshme, Minimale, të Personelit NjTIK për Strukturimin Organizativ të Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit”

|– Vendim Nr. 914 ,datë 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015, ME VENDIMIN NR. 1046, DATË 23.12.2015, VENDIMIN NR. 823, DATË 23.11.2016 DHE VENDIMIN NR. 893, DATË 21.12.2016

|Udhëzim nr. 2 datë 2.9.2013 i Ministrit për ITIK “Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për projektet TIK në administratën publike”, Aneksi 1 – “TERMA REFERENCE PËR PROJEKTET TIK” , Aneksi 2 – “MIRËMBAJTJE PËR PROJEKTET TIK, HARDWARE DHE SOFTWARE” dhe Aneksi 3 – “KËRKESË PËR BLERJEN E PAJISJEVE HARDWARE TIK”

|– Rregullore për politikat e privatësisë 

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 277 datë 29.3.2017 “Për Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 322, datë 05.05.2010 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë

|– Urdhër i Kryeministrit Nr. 124, datë 9.06.2010 “Për Ngritjen e Grupit Këshillimor ‘Forumi Kombëtar për Shqipërinë Digjitale”

|– Urdhër i Kryeministrit Nr. 119, datë 2.06.2010 “Për Ngritjen e Grupit Ndërinstititucional të Punës, për Bashkërendimin e Punës dhe Zhvillimin e Rrjetit Kombëtar me Brez të Gjerë (National Broadband Backbone)

|– Urdhër i Kryeministrit Nr. 70, datë 12.06.2012 “Për Ngritjen e Komitetit Ndërministror për Zbatimin e Strategjisë së Kalimit nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike

|– Ligji Nr.10132, datë 11.05.2009, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 46/2015, “Për Shërbimin Postar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.(Fletorja zyrtare 86)

|– Urdhër i Kryeministrit Nr. 202, datë 16.12.2005 “FORCIMIN E TRANSPARENCËS, NËPËRMJET RRITJES SË PËRDORIMIT TË INTERNETIT DHE PËRMIRËSIMIT TË FAQEVE EKZISTUESE TË INTERNETIT”

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 405, datë 27.07.2000 “Për Kushtet e Nxjerrjes së Pullës Postare Shqiptare” 

|– Ligji Nr. 10 273, datë 29.04.2010 “Për Dokumentin Elektronik” 

|– Udhëzim i Ministrit për ITIK Nr. 1, datë 31.12 .2012 “Për Vërtetimin e Kopjes në Letër të Dokumentit Elektronik nga Institucionet Publike

|– Ligji Nr. 10 325, datë 23.09.2010 “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore” 

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 961, datë 24.11.2010 “Për Përcaktimin e Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore” 

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 945, datë 2.11.2012 “Për Miratimin e Rregullores ‘Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore'”

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 734 datë 28.08.2013 “Për Krijimin e Sistemit Unik të Regjistrimit, Autentifimimit dhe Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve

|– Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 710 datë 21 gusht 2013 Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmerisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i ndryshuar