Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 703, datë 29.10.2014, "Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit"

- Ligji Nr. 9880, datë 25.02.2008 "Për Nënshkrimin Elektronik"

- Legjislacioni mbi Krimin Kibernetik

- Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”


- Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”

- Strategjia Ndërsektoriale e Shoqërisë së Informacionit


- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 303, datë 31.03.2011 “Për Krijimin e Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit në Ministritë e Linjës dhe Institucionet e Varësisë”

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 357, datë 24.4.2013 për miratimin e rregullores “Për Menaxhimin e Dokumentit Elektronik në Republikën e Shqipërisë”

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 778, datë 7.11.2012, “Për Miratimin e Standardeve të Përgjithshme, Minimale, të Personelit NjTIK për Strukturimin Organizativ të Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit”


- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1 datë 10.01.2007 "Për Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar me VKM nr.153, datë 22.03.2007, VKM nr.135, datë 03.02.2008, VKM nr.392, datë 08.04.2008, VKM nr.822, date 18.06.2008, VKM nr.46, datë 21.01.2009 VKM nr.495, datë 15.05.2009 dhe VKM nr.398, datë 26.05.2010

- Udhëzim nr. 2 datë 2.9.2013 i Ministrit për ITIK "Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për projektet TIK në administratën publike", Aneksi 1 - "TERMA REFERENCE PËR PROJEKTET TIK" , Aneksi 2 - "MIRËMBAJTJE PËR PROJEKTET TIK, HARDWARE DHE SOFTWARE" dhe Aneksi 3 - "KËRKESË PËR BLERJEN E PAJISJEVE HARDWARE TIK"

- Rregullore për politikat e privatësisë

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 277 "Për Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave"

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 322, datë 5.05.2010 "Për miratimin e Dokumentit të Politikave për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë"

- Urdhër i Kryeministrit Nr. 124, datë 9.06.2010 "Për Ngritjen e Grupit Këshillimor 'Forumi Kombëtar për Shqipërinë Digjitale"

- Urdhër i Kryeministrit Nr. 119, datë 2.06.2010 "Për Ngritjen e Grupit Ndërinstititucional të Punës, për Bashkërendimin e Punës dhe Zhvillimin e Rrjetit Kombëtar me Brez të Gjerë (National Broadband Backbone)

- Urdhër i Kryeministrit Nr. 70, datë 12.06.2012 "Për Ngritjen e Komitetit Ndërministror për Zbatimin e Strategjisë së Kalimit nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike"

- Ligji Nr.10132, datë 11.05.2009, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 46/2015, “Për Shërbimin Postar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.(Fletorja zyrtare 86)

- Urdhër i Kryeministrit Nr. 202, datë 16.12.2005 "FORCIMIN E TRANSPARENCËS, NËPËRMJET RRITJES SË PËRDORIMIT TË INTERNETIT DHE PËRMIRËSIMIT TË FAQEVE EKZISTUESE TË INTERNETIT"


- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 405, datë 27.07.2000 “Për Kushtet e Nxjerrjes së Pullës Postare Shqiptare”

- Ligji Nr. 10 273, datë 29.04.2010 "Për Dokumentin Elektronik"

- Udhëzim i Ministrit për ITIK Nr. 1, datë 31.12 .2012 "Për Vërtetimin e Kopjes në Letër të Dokumentit Elektronik nga Institucionet Publike"

- Ligji Nr. 10 325, datë 23.09.2010 "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore"


- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 961, datë 24.11.2010 "Për Përcaktimin e Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore"

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 945, datë 2.11.2012 "Për Miratimin e Rregullores 'Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore'"

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 734 datë 28.08.2013 "Për Krijimin e Sistemit Unik të Regjistrimit, Autentifimimit dhe Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve

- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 710 datë 21 gusht 2013 Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmerisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i ndryshuar