Nënshkrimi Elektronik për subjektet private

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

Pranimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet çdo ditë nga ora 09:00 më 16:00 pranë zyrave të AKSHI-t
1. Paraqitja e dosjes se plotë:
a) Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;
b) Shkarko këtu Formularin e aplikimit;
c) Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)
d) Fotokopje Licence/Fotokopje e NIPT-it

e) Mandat pagesa (usb token) sipas VKM nr 15 datë 12/01/2018, përkatësisht pika 3 dhe 4, për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike:

-shkarko faturë arkëtimi usb ose faturë arkëtimi për asistencë teknike
– shkarko  faturën për arkëtim usb dhe asistencë teknike
*Shënim: Ky shërbim është i vlefshem për te gjithe subjektet private që paguajnë tarifen e kostove dhe sherbimeve + usb token sipas VKM-së më lart, pranë AKSHI-it.

*Për të tërhequr nënshkrimin elektronik duhet të paraqitet personalisht mbajtësi i nënshkrimit elektronik. Në rast se nuk mund te paraqitet vetë personi, mund të autorizojë një pale te tretë nëpërmjet një prokure të posaçme/përgjithshme.

Rinovimi

Tërheqje

Përdorimi  

  • 1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj – Shkarko ROOT CA.
  • 2. Manuali teknik i Përdorimit – Shkarko  Manualin

 

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar pki@akshi.gov.al