Në kuadër të dixhitalizimit të shërbimeve elektronike dhe në zbatim të ligjit nr. 107/2015 “ Për identifikimin elektronik dhe Shërbimet e Besuara”, si dhe ne zbatim te Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr.495, date 13.09.2017 “Për  Miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, çdo insitucion qeveritar duhet te pajisjet me vule elektronike me qëllim dixhitalizimin e shërbimeve te ofruara nga vete institucioni.

 

Aplikimi për Vule Elektronike;

Për të aplikuar për vulën elektronike duhet të ndiqen këto hapa:

·         1. Shkarko këtu Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;

·         2. Shkarko këtu Formularin e aplikimit;

·         3. Fotokopje e NIPT-it