Miratimi i Projekteve TIK

Institucionet e administratës shtetërore, në rastet e projekteve që i përkasin fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duhet të marrin aprovimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për:
i.  Specifikimet teknike të prokurimeve, të realizuara me fonde të buxhetit të shtetit, hua dhe/ose grante të dhëna nga donatorë;
ii. Procedurat që kanë lidhje me pojektpropozime/projekte të ndryshme, dhurata apo ndihma materiale.
në përputhje me Vendimin nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”dhe Udhëzimit nr. 2 datë 2.9.2013 i Ministrit për ITIK “Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për projektet TIK në administratën publike” , përpara se të vazhdojnë me procedurat e prokurimit.
Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar
Dokumenti i projektit (termat e referencës) ku pershkruhen proçeset përkatëse, shoqëruar dhe me specifikimet teknike të sistemit që do të ndërtohet.
Mirëmbajtje për projektet TIK, hardware dhe software 
Kërkesë për blerjen e pajisjeve hardware TIK  dhe Specifikimet Teknike Standarde për vitin kalendarik.
Hapat e Procedurës
1. Dokumenti i projektit (termat e referencës) dërgohet pranë AKSHI-t në formë shkresore.
2. Projekti (termat e referencës) shqyrtohet nga stafi përkatës.
3. Komunikohet me institucionin në rast të komenteve apo sugjerimeve të mundshme që mund të ketë AKSHI, me email ose me shkresë;
4. Pasi reflektohen të gjitha komentet dhe sugjerimet e AKSHI-t të bazuara në legjislacionin përkatës dhe ridërgohet dokumenti në formë shkresore nga institucioni që kërkon miratimin, AKSHI miraton projektin duke kthyer përgjigje zyrtare në formë shkresore.
Afati i Marrjes së Vendimit
Koha e kthimit të përgjigjes nga AKSHI varion nga 1 ditë pune në 20 ditë pune, në varësi të projektit për t’u miratuar.
Periudha e Vlefshmërisë
Nuk ka afat.
Tarifat dhe Taksat
Pa pagesë.