Kerkese per shprehje interesi per Një kompani për Asistencë Teknike në lidhje me të Dhënat e Hapura

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIME KONSULENCE -PËRZGJEDHJA E NJË KOMPANIE)

Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech për

“Një kompani për asistencë teknike në lidhje me të Dhënat e Hapura”

Ref. Nr. AL-AKSHI-425902-CS-CQS

 

SHQIPËRIA

Projekti: Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech 

Titulli i detyrës: Kompani për asistencë teknike në lidhje me të Dhënat e Hapura

Nr. Reference:  AL-AKSHI-425902-CS-CQS

Duke patur parasysh mbështetjen afatgjatë të Bankës Botërore (BB) ndaj Qeverisë së Shqipërisë (QSH) në ofrimin e shërbimeve dhe digjitalizim, QSH ka kërkuar mbështetjen e mëtejshme të Bankës Botërore në implementimin e agjendës së saj të transformimit digjital. Qeveria e Shqipërisë dhe Banka Botërore kanë nisur zbatimin e një programi të ri për Rezultate (PforR), i cili hyri në fuqi në korrik 2023. Programi quhet “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”, dhe synimi i tij është rritja e aksesit të barabartë dhe cilësisë së shërbimeve digjitale të zgjedhura në Shqipëri. Programi synon të forcojë sistemet kombëtare për të përshpejtuar kalimin në një mënyrë plotësisht të përqendruar te përdoruesi i ofrimit të shërbimeve digjitale, për t’i mundësuar Qeverisë së Shqipërisë të shfrytëzojë risitë e reja digjitale për impakt të prekshëm dhe për ta zhvendosur Shqipërinë në një pozicion dhe renditje të avancuar të GovTech.

Programi e mbështet Qeverinë e Shqipërisë në arritjen e objektivave të zgjedhura nën agjendën e saj të transformimit digjital në tre Fusha të Rezultateve (FR):

 1. Rritja e Cilësisë së Shërbimeve Elektronike dhe Përvojës së Përdoruesit
 2. Përmirësimi i Aftësive Digjitale dhe Përfshirjes Digjitale
 3. Forcimi i Përparuesve Prioritarë GovTech.

Nën Fushën e Rezultateve të Programit të lartpërmendur, midis reformave të tjera të qeverisjes së të dhënave, Qeveria e Shqipërisë (QSH) është angazhuar për të përmirësuar transparencën e të dhënave dhe analitikat duke: (i) krijuar një “Magazinë të Dhënash” për të ruajtur një sasi të madhe të dhënash në formatin e tyre natyror për analiza të dhënash, duke respektuar kërkesat e mbrojtjes së të dhënave; (ii) realizimin e një Vlerësimi/analize të Gatishmërisë së të Dhënave të Hapura – Open Data Readiness Assessment  (ODRA), etj.

Objektivi i kësaj procedure është të kontraktojë një Kompani Konsulence (më tej, konsulenti) për të mbështetur AKSHI-n dhe Qeverinë e Shqipërisë në përmbushjen e angazhimeve të saj në kuadër të partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe Programin për Rezultate, i cili aktualisht është në zbatim me Bankën Botërore.

Kohëzgjatja totale e kësaj detyre është e vlerësuar në 17 javë. Në varësi të kohës së nënshkrimit të kontratës, produktet duhet të dorëzohen sipas afatit të përcaktuar në Termat e Referencës. Ky afat do të jetë më i detajuar në propozimin dhe raportin e fillimit.

Përgjegjësitë kryesore të Konsulentit përfshijnë:

 1. Të prodhojë një Raport Vlerësimi të Përgatitshmërisë së të Dhënave të Hapura (ODRA). Ky raport do të përfshijë edhe një plan veprimi për programin e të dhënave të hapura, që do të zbatohet nga Ministritë (duke përfshirë institucionet e tyre në varësi).
 2. Të prodhojë një Inventar të seteve të të dhënave nga të gjitha ministritë e linjës në gjendje të mbështesin publikimin e të dhënave në Portalin e të Dhënave të Hapura. Kjo do të përfshijë edhe rekomandime të qarta, bazuar në kritere të dakordësuara, për 5 ministri prioritare (duke përfshirë institucionet e tyre në varësi) për të publikuar setet e të dhënave në Portalin e të Dhënave të Hapura.
 3. Të ofrojë udhëzime për ministritë prioritare (duke përfshirë institucionet e tyre në varësi) lidhur me zgjedhjen e licencave standarde të përshtatshme dhe relevante për të dhënat e tyre të hapura, siç përcaktohet nga aktet nënligjore të Ligjit 33/2022.
 4. Të ofrojë orientim për ekspertët dhe rekomandime për botimin efektiv të të dhënave të identifikuara në data.europa.eu, një pikë qendrore e aksesit të të dhënave të hapura Europiane nga portatet ndërkombëtare, të Bashkimit Evropian, kombëtare, rajonale, lokale dhe të të dhënave gjeografike.
 5. Të prodhojë një shënim teknik lidhur me 5 ministri prioritare (duke përfshirë institucionet e tyre në varësi).
 6. Të prodhojë një Strategji dhe Metodologji për Riperdorimin dhe Ndikimin e të Dhënave të Hapura (DH).
 7. Të propozojë aktivitete për Botimin e Meta-të Dhënave.

Më shumë informacion mbi fushën e detajuar të punës mund të gjenden në ToRs që janë të botuara në faqen e internetit të AKSHI-t, Klikoni linkun: https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2024/06/Termat-e-References-ODRA_-AL.docx.

Konsulenti do të raportojë dhe do të koordinojë ngushtë aktivitetet e tij me Njësinë e Koordinimit të Programit (NJK) pranë AKSHI. Të gjitha draftet e raporteve dhe arritjet do të shqyrtohen nga AKSHI, Banka Botërore dhe palët e tjera të interesuara përkatëse për të siguruar se gjetjet janë të pranueshme, dhe arritjet rishikohen në mënyrën e duhur.

Firma/ Konsorciumi Ndërkombëtar i Konsulencës që do angazhohet për këtë projekt do të duhet të ketë ekspertizën dhe përvojën e mëposhtme:

 • Përvojë specifike jo më pak se 10 vjet në ofrimin e shërbimeve konsulencë në fushat e e-qeverisjes, GovTech, sistemeve informative, shërbimeve elektronike, rindërtimin e shërbimeve publike, etj;
 • Përvojë e provuar në të paktën 2 projekte të ngjashme në 5 vitet e fundit;
 • Përvojë e provuar në lidhje me të dhënat e hapura qeveritare; njohuri me ekosistemet e të dhënave të hapura, komunitetin ndërkombëtar të të dhënave të hapura, dhe realizimin e ODRA në vendet në zhvillim;
 • Eksperienca të mëparshme të punës në një mjedis ndërkombëtar. Eksperienca në Ballkanin Perëndimor do të konsiderohej si një avantazh.

Firma e konsulenës duhet të angazhojë për këtë detyrë, dy ekspertë ndërkombëtarë dhe një ekspert lokal nga Shqipëria. Informacion më të detajuar në lidhje me kualifikimin e ekspertëve, gjeni në Termat e Referencës ku është publikuar thirrja në faqen e AKSHI-t.

Aplikantët që plotësojnë kërkesat e kualifikimit do të vlerësohen më tej bazuar në kriteret e mëposhtme:

 1. Përvoja e përgjithshme vjetore – 30 pikë

 2. Numri i përvojave të ngjashme të realizuara gjatë 5 viteve të fundit – 60 pikë

 3. Disponueshmëria e stafit për të kryer detyrën – 10 pikë

Shërbimi do të zgjidhet sipas dispozitave të Rregullores së Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit e IPF “Prokurimi në Financimin e Projekteve të Investimeve në Mallra, Punë, Shërbime Jo-Konsulence dhe Konsulence (Korrik 2016, Rishikuar Gusht 2017, Nëntor 2020), bazuar në metodën e zgjedhjes sipas Kualifikimeve të Konsulentit (CQ) Kontratë me Shumë të Padiskutueshme. Banka kërkon që firmat ose individët të përfshirë në prokurimin e IPF të Bankës nuk duhet të kenë konflikt interesi.

Informacione të mëtejshme mund të merren në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:30, nga e hëna në të enjte dhe nga ora 08:00 deri në orën 14:00 të premteve.

Shprehjet e interesit (CV, letër motivimi dhe dëshmi dokumentare të kualifikimeve të fituara) duhet të dorëzohen në shkrim në adresën e mëposhtme personalisht, ose me postë, ose nëpërmjet e-mail-it në burime.njerezore@akshi.gov.al  brenda datës 12 Korrik, 2024.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Këshilli i Ministrave

St. “Papa Gjon Pali2”, Tirana, Albania

info@akshi.gov.al