Akte nënligjore

google-docs

Vendim Nr. 816, datë 16.11.2016

Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrdhëniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim te ligjit Nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

google-docs

Urdher Nr. 1222, datë 11.07.2017

Urdhër nr. 1222, datë 11.7.2017 “Për miratimin e formularëve dhe regjistrave të sinjalizimit dhe mbrojtjes së sinjalizuesve”