Specialist, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Asistencen help desk dhe teknike e stafit
 • Administrimin dhe kujdesin per rrjetin fizik, pajisjet qendrore dhe periferike te tij.
 • Konfigurimin e te gjitha platformave te cilat perdoren gjate punes se stafit te institucionit.
 • Administrimin e sistemeve Acess Control, kamerave te ambienteve te brendshme te godines dhe telefonise.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Inxhinieri Telekomunika-cioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme.
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në:
 • Paketa Office
 • Windows Server
 • WordPress
 • Të ketë njohuri të mira në:
 • Windows Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Menaxhimin e llogarise perdorues
 • E-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të

programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve

 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.