Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrine e Kultures, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrine e Kultures, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË: 

 • Shpërndan punën mes specialistëve të sektorit, me qëllim që të sigurohet cilësia, sasia, realizimi në kohë dhe rezultate të matshme lidhur me objektivat e planifikuara.
 • Helpdesk dhe asistencë teknike stafit
 • Administron në Active Directory, seksionin e institucionit, userat, computerat, mailboxet etj
 • Administron rrjetin fizik, dhe pajisjet qendrore dhe periferike të tij.
 • Administron, pajisjet elektronikë të institucionit.
 • Administron, editon sipas kërkesave websitën zyrtar të institucionit.
 • Konfiguron te gjitha platformat te cilat përdoren gjatë punës së stafit të institucionit.
 • Administron sistemet e Acess Controle, kamerave të ambienteve të brendshme të godinës dhe telefonisë.
 • Merr pjesë në komisione/grupe pune të ndryshme lidhur me IT për të cilat ka nevoje institucioni.
 • Koncepton ose pranon shkresa te konceptuara nga specialistët sipas rastit dhe nevojës.
 • Monitoron funksionimin e sitemeve të institucionit dhe propozon tek AKSHI, institucionit nevojat e këtyre sistemeve për përmirësim/mirëmbajtje duke bashkëpunuar me drejtorinë e cila i përdor këto sisteme.
 • Planifikon nevojat për software, hardware në institucionit.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
 • Windows server
 • Paketa Office
 • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira në:
 • Administrim Network
 • menaxhimin e llogarisë përdorues
 • e-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-a/1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 18.08.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.