Pergjegjes, pranë Sektorit të Sigurise së të Dhenave, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Pergjegjes, pranë Sektorit të Sigurise së të Dhenave, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Merr pjesë në hartimin e politikave të sigurisë së të dhënave që lidhen me infrastrukturën e teknologjisë së informacionit.
 • Merr pjesë në hartimin e proçedurave standarte të operimit për mbarëvajtjen e sigurisë së të dhënave si në Drejtorinë e Përgjithshme ashtu edhe në Drejtoritë Rajonale Tatimore.
 • Merr pjesë në përpilimin e formularëve dhe proçedurave që kanë të bëjnë me aksesin e burimeve të teknologjisë së informacionit dhe menaxhimin e llogarive të përdoruesve në sistemet informatike të administratës tatimore.
 • Monitoron loget e sistemeve operative të pajisjeve në bashkëpunim me Sektorin e Rrjetit dhe Infrastrukturës.
 • Mbledh dhe raporton të gjitha incidentet që vijnë si pasojë e shkeljes së politikave të sigurisë.
 • Merr pjesë në implementimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit që shërbejnë për zbatimin dhe monitorimin e politikave të sigurisë në administratën tatimore.
 • Merr pjesë në përgatitjen e specifikimeve teknike për prokurimet e pajisjeve kompjuterike (hardware) dhe programeve (software).
 • Bashkëpunon me institucionet e tjera për garantimin e zbatimit të kushteve të sigurisë së të dhënave.
 • Bashkëpunon me institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e incidenteve të hasura në cënimin e kushteve të sigurisë së të dhënave.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
 • Windows server
 • Paketa Office
 • Të ketë aftësi të mira në:
 • Standarteve ISO 27001
 • Informacion te pergjithshem mbi Rregulloren e Përgjithshme te Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)
 • menaxhimin e llogarisë përdorues
 • e-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-a/1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 31.08.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.