6 Specialist, pranë Drejtorisë së TIK të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të Ligjit nr. 43/2023 “Për Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 6 vende të lira pune në pozicionet:

 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Shëndetësinë (pranë AKBPM)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Shëndetësinë (pranë QKTGJ)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Mbrojtjen Sociale (MSHMS)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Mbrojtjen Sociale (pranë OSHKSH Tiranë)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Mbrojtjen Sociale (pranë OSHKSH Elbasan)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Mbrojtjen Sociale (pranë IIPP)
 • 1 Specialist, pranë Sektorit të IT për Shëndetësinë (QKUM)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Helpdesk dhe asistence teknike
 • Menaxhon sistemet operative te bazuar ne Windows
 • Administrimi i rrjetit kompjuterik te institucionit
 • Mirembajtje dhe konfigurim te kompjuterave, printerave etj
 • Menaxhimi i objekteve ne AD
 • Gjeneron te dhenat nga sistemi access control
 • Monitoron funksionimin e sistemeve te MD dhe propozon tek eprori nevojat e tyre

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience;
 • Të ketë aftësi të mira në:
  • Administrim Network
  • menaxhimin e llogarisë përdorues e-mail web server
  • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
  • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1) dhe (IV-3)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 16.07.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 • Kërkesë për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
 • Fotokopje të librezës së punës
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
 • Të paktën një letër rekomandimi
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.