Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit
Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues
dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Informacion mbi buxhetin
dhe të dhënat financiare të AP
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP
Procedurat/mekanizmat për të dhënë
mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Konventa, marrëveshje
 • Legjislacion kombëtar
 • Ligji organik
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun
 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit publik
 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
  Informacion mbi Buxhetin per vitet 2017, 2018, 2019, 2020
 • Plani i shpenzimeve për vitin financiar
 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit/ Pasqyra financiare
  PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TE VITIT USHTRIMOR 2018
  PASQYRA E PERFORMANCES FINANCIARE 2019
 • Donacione, sponsorizime
  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit me Urdher Prokurimi NR.38, Date 18/09/2020, Perfiton si donancion 400,000 GBP nga Mbreteria e Bashkuar.
 • Raportet e monitorimit të performancës së produkteve (në sasi dhe vlerë)
 • Të dhënat kryesore financiare të ndërmarrjeve shtetërore
 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara (në rast se autoriteti vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër financimi)

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

  Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë
  • Lista e Shërbimeve të AP dhe tarifat përkatëse (nëse ka)
  • Formular aplikimi
  • Leje/Licenca
  • Autorizime

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Format kërkese / Shpjeguese (procedura e kërkimit të akteve p.sh: formularë, vërtetime etj.)
 • Format ankese / Shpjeguese
 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Kategoritë/llojet e dokumenteve që administrohen
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Dt. përditësimit : 04/04/2024

 • Nëse autoriteti ofron ndihmë shoqërore/subvencione, publikoni procedurën për të përfituar dhe bashkëlidhni dokumentet përkatëse për aplikim
 • Njoftime për median
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit
 • Regjistra
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.