Kontakt

Znj. MIRLINDA KARÇANAJ
Drejtor i Përgjithshëm
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Rruga “Papa Gjon Pali II”
Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel:  00 35544802471
Fax: 00 355 4 22 77 764
E-mail: info@akshi.gov.al

Kontakte për suport:

Koordinatori për të drejtën e Informimit

Ermir I. Hajdini

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3,1003 Tiranë, Shqipëri
Tel:  + 355 44 802 315