Pyetje rreth Nënshkrimin Elektronik

Si mund të pajisem me nënshkrim elektronik?

Për t’u pajisur me nënshkrim elektronik duhen dorëzuar disa dokumente pranë AKSHI  si edhe të kryhet pagesa përkatëse për shërbimin. Te gjitha dokumentet si edhe mandat pagesa mund ti gjeni tek faqja: Nënshkrimi Elektronik. Dosja(duhet të sillet e plotësuar me të gjitha dokumentet) me dokumentet mund të sillet dorazi pranë AKSHI ose të dërgohet me poste.

Sa kushton nënshkrimi elektronik?

Pagesa e nënshkrimit elektronik është e ndare në 2 pjesë. Pagesa për pajisen usb eToken është e domosdoshme(pa usb eToken nuk mund te përdoret nënshkrimi elektronik) dhe kosto është 6400 LEK. Pagese për asistence teknike e nënshkrimi elektronik është 7300 LEK dhe mund të kryhet sipas preferencës të përdoruesit. Pagesat përkatëse mund të kryhen pranë çdo bankë e nivelit të dytë.

Si përdoret nënshkrimi?

Manualin e përdorimit të nënshkrimit elektronik e gjeni këtu.

Kam harruar password! Si duhet të veproj?

Për të bërë reset-in e password të usb eToken lutemi të na dërgoni email tek adresa: pki@akshi.gov.al

Ku gjendet usb eToken?

Në baze te VKM Nr. 15, date 12.01.2018 usb eToken ofrohet nga AKSHI sipas tarifave të përcaktuara.

Ka mbaruar afati i nënshkrimit tim elektronik, si duhet të veproj?

Për të kryer rinovimin e nënshkrimit elektronik duhet të dërgoni pranë AKSHI, ose me poste, një kërkese zyrtare për rinovimin e nënshkrimit tuaj së bashku usb eToken tuaj ekzistues.

Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj për tu pajisur me nënshkrim elektronik?

Për tu pajisur me nënshkrim elektronik duhet të dërgoni me postë pranë AKSHI këto dokumente:

  • Kërkese zyrtare drejtuar AKSHI
  • Formular aplikimi
  • Fotokopje ID/Pasaporte
  • Fotokopje Liçencës/NIPT
  • Mandat pagesa e usb eToken

Për më shume informacione mund të shikoni faqen: Nënshkrimi Elektronik.