Pyetje rreth Nënshkrimin Elektronik

Si mund të pajisem me nënshkrim elektronik?

Aplikimi për pajisje me shërbimin e nënshkrimit elektronik kryhet nga llogaria personale si qytetar e aplikantit në portalin e-Albania duke përdorur shërbimin:

Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese

Një manual vizual mbi kryerjen e aplikimit e gjeni këtu.

Sa kushton shërbimi i nënshkrimit elektronik?

Pagesa e nënshkrimit elektronik është 4800 lekë për një afat vlefshmërie një-vjeçar. Pagesa mund të kryhet me mandat pagesë ( në këtë rast mandat pagesa duhet të përmbajë të dhënat e aplikantit “Emër Mbiemër” dhe jo të dhënat e subjektit që ai përfaqëson si NIPT apo emrin e subjektit, pasi shërbimi i nënshkrimit elektronik është shërbim personal që i përket qytetarit dhe jo subjektit)) ose online me çdo lloj karte krediti/debiti duke përdorur modulin e bankës Credins (edhe nëse s’jeni klient pranë kësaj banke).

Si përdoret nënshkrimi?

Manualin e përdorimit të nënshkrimit elektronik e gjeni këtu.

Kam harruar fjalëkalimin në platformën e nënshkrimit elektronik! Si duhet të veproj?

Për të bërë rivendosjen e fjalëkalimit në plaftformën e nënshkrimit elektronik mund të klikoni këtu, ndërsa për të bërë zhbllokimin e llogarisë tuaj klikoni këtu.

Ka mbaruar afati i nënshkrimit tim elektronik. Si duhet të veproj?

Për të kryer rinovimin e nënshkrimit elektronik, do të rikujtoheni automatikisht 30, 14, 7, 3 dhe 1 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së nënshkrimit, ku do të drejtoheni në shërbimin e aplikimit në rast se ju nevojitet përsëri ky shërbim.

Si kryhet aplikimi për t’u pajisur me nënshkrim elektronik për shtetasit e huaj?

Aplikimi për shtetasit e huaj kryhet nga llogaria e biznesit në portalin e-Albania ku aplikanti është i punësuar duke klikuar në dritaren e aplikimit butonin “Apply for electronic signature”. Për shtetasit e huaj të dhënat personale plotësohen manualisht prej tyre.

Si mund të kryej revokimin e nënshkrimit tim elektronik ?

Procedura e revokimit të nënshkrimit elektronik kryhet me kërkesë të vetë personit mbajtës të nënshkrimit elektronik. Në rast se qytetari ka pasur nënshkrim elektronik si punonjës i një institucioni ku nuk punon më, kërkesa mund të kryhet me shkrim ose me e-mailin e tij/saj qeveritar, por edhe me shkrese zyrtare nga institucioni drejtuar AKSHI-t, ku dërgojnë edhe Urdhërin e shkarkimit nga puna të nëpunësit.

Në rast se personi është nëpunës privat, kërkesën mund ta kryejë me shkresë ose me e-mailin e tij personal në adresën e helpdeskut pki@akshi.gov.al, ku dërgon edhe një foto të kartës së tij të identitetit.

Në të dy rastet, njoftimi për kryerjen me sukses të revokimit të nënshkrimit elektronik dërgohet me e-mail nga adresa pki@akshi.gov.al palës që ka kryer kërkesën.

Për më shume informacion mund të klikoni faqen: Nënshkrimi Elektronik dhe shërbimin e aplikimit në portalin e-Albania.