Strategjia

Agjenda Digjitale Shqipëri 2022–2026 është një document strategjik I cili synon të nxisë investimet në zonat kyçe të informatikës së avancuar dhe përpunimit të të dhënave, inteligjencës artificiale (IA), sigurisë kibernetike dhe aftësive të përparuara digjitale të nevojshme për t’i zhvilluar ato. Ajo ka potencialin për të lidhur bizneset, administratën publike dhe qytetarët me teknologjitë dhe burimet më të fundit dhe do të ndihmojë në të qenit konkurrues globalisht dhe autonome strategjikisht, duke e zhvilluar dhe drejtuar shoqërinë drejt Transformimit Digjital. Qëllimi i këtij dokumenti është vendosja e synimeve për vitet e ardhshme duke ndjekur platformat moderne të të dhënave dhe teknologjive digjitale për t’u njohur me nevojat e qytetarit, kapërcimin e mungesës së burimeve dhe përshtatjen me mënyrën e re të punës në distancë duke avancuar më tej me digjitalizimin e shërbimeve të qeverisë dhe zhvillimin e aftësive kibernetike.

Objektivat e kryesore të kësaj strategjie janë:

Synimi 1: Qeveria digjitale: Mundësimi i politikave digjitale, proceseve inteligjente dhe zgjidhjeve të përparuara në platforma të sigurta
Synimi 2: Biznesi digjital: Shërbime të aksesueshme, proaktive dhe veprime të gatshme për biznes
Synimi 3: Qytetarët digjitalë: qytetarët dhe privatësia, transparenca e të dhënave dhe shërbimeve ndaj qytetarëve
Synimi 4: Edukimi digjital dhe aftësitë digjitale: transformimi i të mësuarit dhe mësimdhënies

Për më tepër informacion klikoni në lidhjet e mëposhtme:

– Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2015-2020
– Plani i veprimit i strategjisë Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2015-2020
– Plani i veprimit i strategjisë Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2015-2020 (anglisht)
– Indikatorët e Strategjisë Agjenda Digjitale 2015-2020

– Plani i Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë”, 2020–2022

– Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2022 – 2026 dhe plani i veprimit

– Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit 2008-2013
– Vendim Nr.586, datë 03.08.2011, për një ndryshim në vendimin Nr.59, datë 21.01.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e –   Strategjisë Ndërsektoriale të Shoqërisë së Informacionit”

Raporte Monitorimi

Raport monitorimi i Agjendës Digjitale 2015 – 2020 për periudhën 2015-2016
Raport monitorimi i Agjendës Digjitale 2022 – 2026 për periudhën Qershor-Dhjetor 2022
Raport monitorimi i Agjendës Digjitale 2022 – 2026 për periudhën Janar-Qershor 2023
Raport monitorimi i Agjendës Digjitale 2022 – 2026 për periudhën Qershor-Dhjetor 2023