Standarte ISO

  • ISO 27001:2013

    Politikat e menaxhimit të sigurisë së informacionit

  • ISO 9001:2015

    Politikat e menaxhimit të cilësisë

  • ISO 20000-1:2018

    Politikat e menaxhimit të shërbimit