Standarde TIK

Në zbatim të  Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22. 11. 2017 , AKSHI Përcakton standardet e TIK-ut, që do të përdorin Kryeministria, ministritë dhe institucionet, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit/ministrit. Këto standarde botohen në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Lidhur sa më sipër janë hartuar:

Specifikime Teknikepër prokurimin e pajisjeve kompjuterike;
– Standardet Tekniketë Publikimit të të Dhënave në Formatin Open Data dhe Sistemit të Ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore;
– Rregullore, të cilat shërbejnë si udhëzime për Institucionet e Administratës Publike.