Nënshkrimi Elektronik për subjektet private

Ne zbatim te Urdhrit te Kryeministrit, Nr. 158 Prot., date 25.11.2019 “Per marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore per aplikimin e sherbimeve vetem online nga data 01.01.2020”, aplikimet per sherbimet publike kryhen vetem online permes portalit e-Albania që nga data 01.01.2020, si dhe duke qene se teknologjia e gjenerimit të certifikatave elektronike ka ndryshuar, për aq kohë sa vlefshmëria e certifikatës së instaluar në USB Token tuaj ka përfunduar ju duhet të bëni aplikimin për tu pajisur me certifikatën e re elektronike nëpërmjet shërbimit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521

Të gjithë përdoruesit e nënshkrimit elektronik, që deri më tani kanë realizuar nënshkrimin e dokumentave me USB Token në momentin e përfundimit të vlefshmërisë do të duhet të aplikojnë për tu pajisur me teknologjinë e re të saj.

Perjashtohet nga aplikimi dhe pajisja me teknologjine e re te nenshkrimit elektronik remote cdo perdorues i cili shfrytezon USB Token per autentifikim.
Per shembull : Agjentet Doganore perdorues te sistemit Asycuda). Perdoruesit e mesiperm do te vazhdojne te perdorin teknologjine e USB Token.