Nënshkrimi elektronik për administratën publike

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

a) Procedura për pajisjen me nënshkrim elektronik për Punonjësit Qeveritarë duhet të realizohet online përmes portalit e-Albania, duke përdorur shërbimin:
Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për punonjësit qeveritarë  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13298

b) Procedura për rinovimin e nënshkrimit elektronik për Punonjësit Qeveritarë, duhet të realizohet online përmes portalit e-Albania, duke përdorur shërbimin:
Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për punonjësit qeveritarë  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13298

Perjashtohet nga aplikimi dhe pajisja me teknologjine e re te nenshkrimit elektronik remote cdo perdorues i cili shfrytezon USB Token per autentifikim.
Per shembull : operatoret e infrastrukturave kritike dhe te rendesishme, etj). Perdoruesit e mesiperm do te vazhdojne te perdorin teknologjine e USB Token.