Nënshkrimi elektronik për administratën publike

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

a) Procedura per pajisjen me nenshkrim elektronik per Titullaret e Institucioneve duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Aplikim per pajisje me nenshkrim elektronik per titullaret e institucioneve    https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13527

b) Procedura per pajisjen me nenshkrim elektronik per Punonjesit e Autorizuar, duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Aplikim per pajisje me nenshkrim elektronik per nepunesit qeveritare    https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13298

Perjashtohet nga aplikimi dhe pajisja me teknologjine e re te nenshkrimit elektronik remote cdo perdorues i cili shfrytezon USB Token per autentifikim.
Per shembull : operatoret e infrastrukturave kritike dhe te rendesishme, etj). Perdoruesit e mesiperm do te vazhdojne te perdorin teknologjine e USB Token.