Nënshkrimi elektronik për administratën publike

Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

a) Procedura per pajisjen me nenshkrim elektronik per Punonjesit Qeveritare duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për punonjësit qeveritarë  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13298

b) Procedura per rinovimin e nenshkrimit elektronik per Punonjesit Qeveritar, duhet te realizohet online permes portalit e-Albania, duke perdorur sherbimin:
Rinovimi/Revokimi i Nënshkrimit Elektronik  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13300

Perjashtohet nga aplikimi dhe pajisja me teknologjine e re te nenshkrimit elektronik remote cdo perdorues i cili shfrytezon USB Token per autentifikim.
Per shembull : operatoret e infrastrukturave kritike dhe te rendesishme, etj). Perdoruesit e mesiperm do te vazhdojne te perdorin teknologjine e USB Token.