Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist pranë Sektorit të Administrimit të Rrjetit, Drejtoria e Infrastrukturës e- Gov

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Duhet te kete minimalisht 3 vjet eksperience pune ne fushen e menaxhimit te rrjetit
 • Te kete mbaruar sturdimet pasuniversitare ne nje nga deget e meposhtme:
  •  Informatike
  •  Teknologji Informacioni
  •  Inxhinieri Elektronike
  •  dege tjeter te ngjashme
 • Te jete i pajisur me Certifikate ne menaxhimin e rrjetave “Routing and Switching”, CCNA Routing and Switching ose ekuivalente
 • Njohuri baze ne MPLS dhe BGP, eksperience minimalisht 1 vjecare
 • Te kete eksperience ne menaxhimin e pajisjeve Firewall, Loadbalancer, eksperience minimalisht 1 vjecare
 • Te kete njohuri baze ne arktitekturen e Serverave (Cloud Privat/Public, Storage, Blade Servers etj)
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.09.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).