Specialist, pranë Sektorit te Zhvillimit te e-Gov, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit te e-Gov

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit te Zhvillimit te e-Gov, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit te e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 1. Siguron këshillim teknik për planifikim sistemesh;
 2. Në vijim të kontakteve me “Klientin” krijon një dokument të detajuar me specifikimet mbi të cilin të dy palët bien dakord;
 3. Qartëson cilat janë objektivat që duhet të përmbushë “aplikimi”;
 4. Analiza e specifikimeve teknike;
 5. Kryen testime pjesore dhe të plota të “Aplikimit” me qëllim kontrollin nëse “Aplikimi“ funksionon korrekt, siç është ideuar;
 6. Zbaton strategjinë për rritjen e performancës së aplikimeve në nivel përdoruesi;
 7. Kryen kalimin e “Aplikimit” në ambientin e punës reale (Production);
 8. Ndërhyn në rast “mosfunksionimi korrekt” ose gabimi duke kryer zhvillime, në rastet që paraqitet e nevojshme;
 9. Përshtatja e aplikimit sipas specifikimeve të reja, në rastet që paraqitet e nevojshme;
 10. Azhurnon, riparon, modifikon dhe zhvillon “Programet” ekzistuese;
 11. Përgatit raporte, manuale dhe dokumente të tjerë për përdorimin dhe mirëmbajtjen e aplikimeve;
 12. Kryen procesin e testimit “përfundimtar” (User-Acceptance) me qëllim garantimin e mirëfunksionimit të “Aplikimit”;
 13. Realizon trajnimin e punonjësve teknik dhe përdoruesve fundorë për përdorimin e aplikimeve;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience;
 • Eksperiencë me librari moderne JavaScript dhe tools-et përkatëse;
 • Njohuri mesatare për Linux;
 • Aftësi shumë të mira në WordPress (aftësitë për të zhvilluar plugin-e përbëjnë avantazh);
 • Aftësi të mira në UX (Adobe XD përbën avantazh) dhe përshtatje të dizajneve;
 • Njohuri shumë të mira në HTML, CSS, Bootstrap dhe teknologji të ngjashme web;
 • Familjaritet me framework-et server-side;
 • Njohuritë në DevOps përbëjnë avantazh.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 26.06.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.