Specialist, Sektori i Auditimit të Brendshëm

Në zbatim te Ligjit nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, Sektori i Auditimit të Brendshëm

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare në Informatikë-Ekonomike, Ekonomik, Juridik ose degë të tjera të ngjashme);
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme në fushën e Auditimit;
 • Të jetë i/e çertifikuar si “Auditues i brendshëm”
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të Paketës Office.
 • Të ketë njohuri të mira të arsyetimit analitik si dhe aftësi të mira të prezantimit dhe hartimit të raporteve;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, koordinuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.10.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.