Specialist, në Sektorin e Serverave dhe Infrastrukturës Mbështetëse të Sistemeve, Drejtoria e Infrastrukturës e-Gov

Bazuar në Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 43/2023 “Per qeverisjen elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për  vend të lire pune në pozicionin:

 • Specialist, në Sektorin e Serverave dhe Infrastrukturës Mbështetëse të Sistemeve, Drejtoria e Infrastrukturës e-Gov

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Te kete 1 vit eksperience
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
  • Windows server
  • Paketa Office
  • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( IV-1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 07.02.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).