Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Përgjegjës, pranë Sektorit të Zhvillimit Mirëmbjatjes dhe Sigurisë së Infrastrutkurës, Drejtoria TIK e Minisrisë së Financave dhe Ekonomisë

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Elektronike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
  • Të ketë 5 vite eksperience ne fushat si me poshtë;
  • Eksperience me bazat e te dhenave, SQL server ose OraclE
  • Të jetë I pajisur me certifikata CCNA dhe CCNP
  • Eksperience ne administrimin dhe mirmbajtjen e rrjetit kompjuterik financiar
  • Eksperience ne menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
  • Eksperience ne administrimin e dhe mirmbajtjen e centralit telefoni kdhe telefonave VoIP Eksperience ne administrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve te networkut (router, switch)
  • Eksperience ne menaxhimin e projekteve të teknologjisë së informacionit që lidhen me krijimin, menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ndërtuar nga ana hardware dhe software
  • Eksperinece ne administrimin dhe mirëmbajtjen e dhomës së serverave Eksperience ne menaxhimin e punes ne grup

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 25.03.2019 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).