Aplikimi

Për të aplikuar për nënshkrimin elektronik duhet të ndiqen këto hapa:

 1. 1. Formulari i aplikimit -Formulari AdministratePublike; Formulari eLeje;
 2. 2. Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t për pajisje me nënshkrim elektronik; 
 3. 3. Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card); 
 4. 4. Fotokopje e noterizuar ose origjinale e Licencës (në rastet kur aplikuesi është ekspert, inxhinier, projektues, etj); 
 5. 5. e-token (USB Cryptographic Token). 

*Shënim*      

      6. Marrëveshja e Shërbimit ndërmjet AKSHI dhe Institucionit përkatës - Shkarko Marreveshjen (kur aplikimi është nga institucionet, në 3 kopje të firmosura dhe vulosura)

 

Pranimi i dokumentave dhe dorëzimi i USB token bëhet çdo ditë nga ora 12:00 më 14:00. Dokumentat mund të dorëzohen edhe me postë zyrtare drejtuar AKSHI-t Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, Kati I, Tiranë.

 

 

Pajisja 

 • * Pas njoftimit nga stafi i AKSHI-t, qytetari paraqitet për të tërhequr nënshkrimin elektronik- Shkarko Deklaraten mbi kushtet e përdorimit;
 • * Kohëzgjatja për paisje me nënshkrim elektronik është deri në 15 ditë pune. Procedimi fillon që nga dita e nesërme pas protokollimit. Në rastin e mungeses se një apo disa dokumenteve, dosja nuk do te konsiderohet e plotë, dhe si rrjedhoje nuk do të pranohet të merret në dorëzim. Dokumentat e dosjes duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara. 

   

 • * Vlefshmëria e certifikatës së nënshkrimit elektronik është 1 vjeçare.

Përdorimi  

Hapat që ndiqen janë:

 1. 1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj - Shkarko ROOT CA.
 2. 2. Manuali teknik i Përdorimit - Shkarko  Manuali;

*Shënim*  

Programi i leximit të të dhënave brenda USB Token mundësohet nga operatori ekonomik ku blini USBToken, ai instalohet në kompjuterin tuaj të punës.

Rinovimi

Për të bërë rinovimin e nënshkrimit elektronik, duhet të paraqitni (institucioni ose aktorët e përfshirë në sistemin e-leje):

 - Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t për rinovimin

- USB token

*Kohëzgjatja për rinovimin e nënshkrimit elektronik është 5 ditë pune.

 

Specifikimet Teknike

 • * Specifikimet teknike të USBToken Shkarko specifikimet eToken
 • * Për të marrë më shumë informacion rreth këtij shërbimi na shkruani në adresënn zyrtare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

 • * Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Shkarko Procedurat e shfuqëzimit