Day: September 22, 2022

#Njoftime

Mbi përcaktimin e standardeve në TIK për vitet 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22.11.2017, të ndryshuar, pika 6, shkronja “c” ku shprehimisht thuhet: “Përcakton standardet shqiptare të TIK-ut, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, të adoptuara, të cilat do të ndiqen nga administrata shtetërore. Këto standarde […]