2 Specialist, pranë Sektorit të Zhvillimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

2 Specialist, pranë Sektorit të Zhvillimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 3 vende të lira pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit Sektorit të Zhvillimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Projektimi dhe zbatimi i modeleve dhe algoritmeve ML.
 • Analiza e seteve të mëdha të të dhënave për të identifikuar tendencat, modelet dhe njohuritë.
 • Vlerësimi i vazhdueshëm i efektivitetit të modeleve ekzistuese AI/ML dhe përmirësimi i tyre për performancë më të mirë.
 • Mbajtja e informacioneve të fundit me zhvillimet më të fundit në teknologjitë dhe metodologjitë AI/ML.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri, Matematikë, ose një degë të ngjashme.
 • Përvojë e provuar në AI/ML ose një fushë të ngjashme.
 • Përvetësimi i gjuhëve të programimit si Python, R, ose Matlab.
 • Përvoja me kuadrot e mësimit të makinerisë (p.sh., TensorFlow, PyTorch).
 • Njohuri të forta të strukturave të të dhënave, algoritmeve dhe parimeve të inxhinierisë së softuerit.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 1 vit experience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

KUALIFIKIMET E PREFERUARA:

 • Përvojë me përpunimin e NLP, vizionin kompjuterik, ose mësimin e thellë.
 • Kontribute në projekte me burim të hapur ose publikime në fusha përkatëse.
 • Përvoja e punës në një mjedis kompjuterik në Cloud si (AWS, Azure, Google Cloud Platform).

 PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 04.02.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 • Kërkesë për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
 • Fotokopje të librezës së punës
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
 • Të paktën një letër rekomandimi
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.