Specialist, pranë Sektorit të Infrastrukturës së Çelsave Publikë, Drejtoria e Monitorimit dhe Mbrojtjes Kibernetike për Sistemet dhe Infrastrukturat e-Gov

Specialist, pranë Sektorit të Infrastrukturës së Çelsave Publikë, Drejtoria e Monitorimit dhe Mbrojtjes Kibernetike për Sistemet dhe Infrastrukturat e-Gov

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vende të lire pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të Infrastrukturës së Çelsave Publikë, Drejtoria e Monitorimit dhe Mbrojtjes Kibernetike për Sistemet dhe Infrastrukturat e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Kryen gjenerimin/revokimin/rinovimin e nje certificate elektronike
 • Monitoron funksionet e sistemit te menaxhimit (psh te auditimit te sigurise, konfigurimit, arkivimit etj)
 • Siguron zbatimin e standardeve te sigurise per PKI sipas percaktimeve ligjore ne fuqi

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Telekomunikacioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 1 vit experience pune
 • Të ketë aftësi shumë të mira në analizimin dhe zgjidhjen e problemeve në kohë reale
 • Të ketë aftësi teknike mbi përditësimin e rregullt të sistemeve në fushën e sigurisë
 • Të ketë njohuri mbi protokollet e sigurisë dhe rreziqet aktuale të sigurisë së informacionit
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 08.03.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit: burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 • Kërkesë për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
 • Fotokopje të librezës së punës
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
 • Të paktën një letër rekomandimi
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.