Specialist, pranë Sektorit te IT ne Kryeministri (prane ASPA), Drejtoria e Marredhenieve e-Gov me Institucionet

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit te IT ne Kryeministri (prane ASPA), Drejtoria e Marredhenieve e-Gov me Institucionet

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 1. Menaxhon sistemet operative të bazuar në Windows;
 2. Instalon dhe mirëmban produktet e Microsoft Office;
 3. Konfiguron postën elektronike zyrtare në Microsoft Outlook dhë në SmartPhone/Tablet, si dhe kryen procedurat e backup për mailbox;
 4. Instalon dhe monitoron Antivirusin lokalisht;
 5. Siguron këshillim teknik për planifikim sistemesh;
 6. Konfiguron dhe mirëmban infrastrukturën LAN, përfshirë konfigurimet router/switch;
 7. Konfiguron dhe mirëmban rrjetin kompjuterik, përfshirë kompjutera, ups, printer, skaner;
 8. Përmirësimi i parametrave të rrjetit dhe sistemeve të komunikimit për të ofruar shërbime cilësore dhe të sigurta;
 9. Planifikim dhe projektim i kapaciteteve dhe parametrave të rrjetit;
 10. Monitorim dhe analizim i incidenteve të rrjetit dhe shërbimeve që varen prej tij;
 11. Identifikimi i problemeve dhe analizim për zgjidhjen e tyre;

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT:

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Informatikë Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperience;
 • Të ketë njohuri Framework të zhvillimeve të aplikacioneve web;
 • Të ketë njohuri Rrjetat kompjuterike;
 • Të ketë njohuri Siguria e të dhënave në rrjetat kompjuterike;
 • Të ketë njohuri Serine e standardeve ISO 27000.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 05.09.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.