3 Specialist, pranë Sektorit të Inteligjencës Artificiale, Drejtoria e Inteligjencës Artificiale dhe Liçencimit të Kriptomonedhës 

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 3 vende të lira pune në pozicionin: 

 • Specialist, pranë Sektorit të Inteligjencës Artificiale, Drejtoria e Inteligjencës Artificiale dhe Liçencimit të Kriptomonedhës  

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË: 

 • Projektimi dhe zbatimi i modeleve dhe algoritmeve ML. 
 • Analiza e seteve të mëdha të të dhënave për të identifikuar tendencat, modelet dhe njohuritë. 
 • Vlerësimi i vazhdueshëm i efektivitetit të modeleve ekzistuese AI/ML dhe përmirësimi i tyre për performancë më të mirë. 
 • Mbajtja e informacioneve të fundit me zhvillimet më të fundit në teknologjitë dhe metodologjitë AI/ML. 

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT 

 • Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri, Matematikë, ose një degë të ngjashme. 
 • Përvojë e provuar në AI/ML ose një fushë të ngjashme. 
 • Përvetësimi i gjuhëve të programimit si Python, R, ose Matlab. 
 • Përvoja me kuadrot e mësimit të makinerisë (p.sh., TensorFlow, PyTorch). 
 • Njohuri të forta të strukturave të të dhënave, algoritmeve dhe parimeve të inxhinierisë së softuerit. 
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 
 • Të ketë 1 vit experience pune 
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup. 

KUALIFIKIMET E PREFERUARA: 

 • Përvojë me përpunimin e NLP, vizionin kompjuterik, ose mësimin e thellë. 
 • Kontribute në projekte me burim të hapur ose publikime në fusha përkatëse. 
 • Përvoja e punës në një mjedis kompjuterik në Cloud si (AWS, Azure, Google Cloud Platform).

 PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1) 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE: 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 02.04.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente: 

 • Kërkesë për aplikim 
 • CV 
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave 
 • Fotokopje të librezës së punës 
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit  
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka) 
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore 
 • Të paktën një letër rekomandimi 
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar 

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.