Year: 2019

#Njoftime

Mbi përcaktimin e standardeve në TIK për vitin 2020

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22.11.2017, pika 6, shkronja “c” ku shprehimisht thuhet se:             “Përcakton standardet shqiptare të TIK-ut, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, të adoptuara, të cilat do të ndiqen nga administrata shtetërore. Këto standarde botohen […]