Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Kulturës, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Kulturës, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 2 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
  • Windows server
  • Paketa Office
  • WordPress
  • Të ketë aftësi të mira në:
  • Administrim Network
  • menaxhimin e llogarisë përdorues
  • e-mail web server
  • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
  • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

  PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-a/1 )

  PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

  Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.01.2020 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

  –        Kërkesë për aplikim;

  –        CV;

  –        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

  –        Fotokopje të librezës së punës;

  –        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

  –        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

  –        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

  –        Të paktën një letër rekomandimi;

  –        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).