Njoftime

#Njoftime

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Specialist, pranë Sektorit të IT në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe disa Institucione Varësie (pranë Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore), Drejtoria TIK në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

#Njoftime

Anketim me grupet e interesit

e-Qeverisja, portali e-Albania dhe portali opendata.gov.al Në kuadër të procesit të bashkëbërjes së masave prioritare të angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur, Agjencia Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ju fton që të jepni kontributin tuaj në dhënien e opinioneve dhe sugjerimeve në pyetësorin e […]