Rregullore dhe Udhëzime

google-docs

Udhëzim Nr.1 Datë 23.09.2016

Udhëzim Nr.1, datë 23.09.2016 “Për miratimin/përcaktimin e strukturës, kriteret e përzgjedhjes dhe trajnimin e punonjësve të njësisë përgjegjëse në subjektet private”

google-docs

Rregullore Për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit

Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.703, datë 29.10.2014 "Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit"si dhe në zbatim të Ligjit Nr.60/2016 datë 02.06.2016 "Për Sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve"

google-docs

Rregullore

Rregullore për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizimit për Mbrojtjen nga Hakmarrja në Agjencinë Kombëtare të Shoqerisë Së Informacionit

google-docs

Rregullore

Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Së Informacionit