Përgjegjës, pranë Sektorit të Komunikimit dhe Mbështetjes (Drejtoria e Përgjithshme e Doganave), Drejtoria TIK e Doganave

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 673 datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të Komunikimit dhe Mbështetjes (Drejtoria e Përgjithshme e Doganave), Drejtoria TIK e Doganave

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet Pasuniversitare
 • Të ketë mbaruar Studimet Universitare detyrimisht për Informatikë, Informatikë Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë në;
 • administrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik
 • menaxhimin dhe administrimin e infrastruktures
 • ofrimin e suportit per problemet hardware, network, security me nje priorite te larte
 • problematikat lidhur me Microsoft Office, ne menyre te vecante Outlook
 • menaxhimin e perdoruesve nepermjet Active Directory
 • menaxhimin e punes ne grup
 • Administrim Network
 • e-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( III-A/1 )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 15.10.2020 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit;

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit ;

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).