Përgjegjës, pranë Sektorit të Menaxhimit të Sistemeve, Drejtoria e Sistemeve e-Gov

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Përgjegjës, pranë Sektorit të Menaxhimit të Sistemeve, Drejtoria e Sistemeve e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Planifikon, organizon dhe monitoron punën në sektor;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështje teknike qe janë përgjegjësi e sektorit;
 • Monitoron dhe menaxhon sistemet të ofruara nga infrastruktura qëndrore e-Gov dhe shërbimet e lidhura me të;
 • Identifikon dhe kontribuon në zgjidhjen teknike të problemeve nga shtresa 4 në 6, të modelit OSI;
 • Analizon, zhvillon dhe implementon politika dhe procedura mbi zhvillimin dhe jetëgjatësinë e sistemeve informatike, rritjen e efikasitetit dhe cilësinë e shërbimeve qeveritare;
 • Zhvillon marrëdhënie bashkëpunimi për projekte të ndryshme me sektorët e tjerë të drejtorisë dhe të institucionit;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
 • Windows server
 • Paketa Office
 • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira në:
 • Administrim Network
 • menaxhimin e llogarisë përdorues
 • e-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-a)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 05.06.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.