Përgjegjës, pranë Sektorit të Menaxhimit te Sistemit te Integruar Financiar, Drejtoria e TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Në zbatim të ligjit nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 •  Përgjegjës, pranë Sektorit të Menaxhimit te Sistemit te Integruar Financiar, Drejtoria e TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor)
 • Të ketë 3 vjet eksperiencë;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
  • Windows server
  • Paketa Office
  • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira në:
  • Administrim Network
  • menaxhimin e llogarisë përdorues
  • e-mail web server
  • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
  • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-2)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.12.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.