Drejtor, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit te e-Gov dhe TIK dhe Sherbimeve Mbeshtetese

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 

 • Drejtor, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit te e-Gov dhe TIK dhe Sherbimeve Mbeshtetese

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 

 1. Harton planin e integruar vjetor të drejtorisë, e përditëson dhe e paraqet atë tek Drejtori i Përgjithshëm;
 2. Monitoron në mënyrë të vazhdueshme realizimin e planit vjetor nga ana e sektorëve;
 3. Evidenton dhe paraqet problemet në punën e Drejtorisë si dhe jep rekomandimet përkatëse për  zgjidhjen e tyre;
 4. Rekomandon dhe siguron saktësi në dokumentacionin e nevojshëm për çështje të cilat janë mbi autoritetin vendimmarrës të tij dhe siguron saktësinë e informacionit të dalë nga drejtoria;
 5. Përfaqëson Drejtorinë në marrëdhëniet me strukturat e tjera të AKSHI – it apo me subjekte e tjera publike dhe jo – publike;
 1. Mban përgjegjësi për organizimin dhe koordinimin e punës në të gjithë Drejtorinë, bën shpërndarjen e detyrave dhe kontrollon realizimin e tyre;
 2. Vendos për mbledhje apo takime pune jo vetëm periodike me vartësit e drejtorisë;
 1. Ruan sekretin dhe konfidencialitetin e dokumentacionit, sistemeve, bazave të të dhënave dhe gjithë informacioneve të tjera të trajtuara nga AKSHI në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Ekonomik /Financë Kontabilitet apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (II-b)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 07.08.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.