3 Specialistë, pranë Sektorit të Qendres Operacionale te Sigurise, Drejtoria e Monitorimit dhe Mbrojtjes Kibernetike për Sistemet dhe Infrastrukturat e-Gov

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 • 3 Specialistë, pranë Sektorit të Qendres Operacionale te Sigurise, Drejtoria e Monitorimit dhe Mbrojtjes Kibernetike për Sistemet dhe Infrastrukturat e-Gov

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 1. Monitoron eventet e sigurisë te detektuara nga SIEM ose platformat e tjera të sigurisë;
 2. Siguron zbatimin e legjislacionit në fuqi për ruajtjen e të dhënave personale;
 3. Analizon emailet phishing dhe incidente të tjera të eskaluara nga përdoruesit fundor.
 4. Kryen hetimin fillestar të alerteve ose incidenteve kibernetike;
 5. Merr masat përkatëse ndaj incidenteve kibernetike jo-komplekse të nivelit të ulët në proporcion me Manualin e Reagimit ndaj Incidenteve Kibernetike;
 6. Dokumenton alertet e detektuara dhe masat e marra në raport ditor.
 7. Raporton tek eprori për rastet e mosrespektimit të standardeve të sigurisë dhe propozon masa për rregullimin e situatës;
 8. Merr pjesë në trajnimet periodike që do të zhvillohen nga Microsoft për rritjen e kapaciteteve teknike;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Inxhinieri Telekomunikacioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë;
 • Të ketë njohuri mbi protokollet e sigurisë dhe rreziqet aktuale të sigurisë së informacionit;
 • Të ketë njohuri mbi tipet e ndryshme te aktiviteteve keqdashese (malware) dhe pasojat e tyre.
 • Të jetë i gatshëm për të punuar me turne (nevojitet gatishmëria për të punuar gjatë pasdites, mbrëmjes, fundjavave ose Festave Zyrtare).
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 05.09.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.