4 Specialist, pranë Sektorit të Programimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 4 vende të lira pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të Programimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

AFTËSITË DHE KUALIFIKIMET E KËRKUARA:

 • Aftësi në të paktën një gjuhë programimi si Java, PHP, Python, JavaScript .Net, ASP.Net.
 • Kuptueshmeri te mire te parimeve OOP (programimit të orientuar nga objekti).
 • Përvojë me teknologjitë e frontend per zhvillimin ne web (p.sh., HTML, CSS, PHP, JavaScript, framework React ose Angular).
 • Përvojë me zhvillimin e backend-it duke përfshirë hartimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave (SQL, NoSQL).
 • Njohja me mjetet e kontrollit të versionit (p.sh., Git, GitLab).
 • Kuptimi i metodologjive të zhvillimit (Agile, Scrum).
 • Aftësia për të diagnostikuar dhe zgjidhur çështje teknike.
 • Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Përvojë me shërbimet cloud (AWS, Azure, GCP) dhe API.
 • Njohuri për teknologjitë e kontejnerizimit dhe orkestrimit (Docker, Kubernetes).
 • Kuptimi i proceseve të Integrimit/Zhvendosjes së Vazhdueshme (CI/CD).
 • Përvojë me unit testing dhe framework të automatizuara të testimit (Junit, Mocha, Jest, PHPUnit, etj).
 • Njohuri për praktikat e sigurta të kodimit dhe parimet e sigurisë kibernetike.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri, Matematikë, ose një degë të ngjashme.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 1 vit experience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 

 PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 04.04.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 • Kërkesë për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
 • Fotokopje të librezës së punës
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
 • Të paktën një letër rekomandimi
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.