4 Specialist, pranë Sektorit të Zhvillimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për 4 vende të lira pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të Zhvillimit, Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit të e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

AFTËSITË DHE KUALIFIKIMET E KËRKUARA:

 • Njohuri ne administrimin e Linux, Unix ose Windows.
 • Aftësi në gjuhë skriptimi si Shell, Python, Ruby ose Perl.
 • Përvojë me mjetet e menaxhimit të automatizimit dhe konfigurimit (p.sh., Ansible, Puppet, Chef, Terraform).
 • Njohja me metodologjitë e integrimit të vazhdueshëm (CI) dhe vendosjes së vazhdueshme (CD).
 • Njohuri për teknologjitë e kontejnerizimit dhe orkestrimit (p.sh. Docker, Kubernetes).
 • Njohuri i protokolleve dhe shërbimeve të rrjetit (DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, FTP).
 • Përvojë me shërbimet cloud (AWS, Azure, GCP) duke përfshirë shërbimet e monitorimit dhe regjistrimit.
 • Njohuri të sistemeve të kontrollit të versioneve (p.sh. Git, GitLab) dhe mjeteve CI/CD (p.sh., Jenkins, GitLab CI).
 • Aftësitë e Preferuara
 • Certifikimet në teknologjitë cloud (Inxhinier i Certifikuar DevOps AWS, Certifikimi i Zgjidhjeve Azure DevOps, etj.).
 • Njohuri për administrimin e bazës së të dhënave, si SQL (p.sh., MySQL, PostgreSQL) dhe NoSQL (p.sh., MongoDB, Cassandra).
 • Njohja me parimet dhe mjetet e sigurisë në një kontekst DevOps.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri, Matematikë, ose një degë të ngjashme.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 1 vit experience pune
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

 PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 04.04.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

 • Kërkesë për aplikim
 • CV
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
 • Fotokopje të librezës së punës
 • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit
 • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
 • Të paktën një letër rekomandimi
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.