Drejtor, Drejtoria TIK e Tatimeve

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Drejtor, Drejtoria TIK e Tatimeve

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Konceptimi i Strategjisë për TIK dhe i përparësive për sistemin e tatimor në përputhje me nevojat për kompjuterizimin e sistemit tatimor.
 • Sigurimi i të gjitha parakushteve të nevojshme për zbatimin e Strategjisë për TIK-et përsa i përket mjeteve financiare dhe burimeve njerëzore dhe teknike për projektet konkrete, duke organizuar për këtë qëllim takime të rregullta periodike për vlerësimin e ecurisë dhe të efekteve të zbatimit të kësaj strategjie.
 • Sigurimi i kompjuterizimit gjithëpërfshirës të sistemit tatimor, me rëndësi thelbësore përsa i përket kostove dhe efekteve të realizimit të tij.
 • Sigurimi i harmonizimit të kompjuterizizmit të sistemit tatimor me politikat e tjera qeveritare për zhvillimin e TIK-eve, shoqërisë së informacionit dhe qeverisjes në rrugë elektronike.
 • Sigurimi i parakushteve për kompjuterizimin e sistemit tatimor në përputhje me dokumentet ligjore dhe rregullat dhe standardet e tjera për sigurinë e TIK eve, mbrojtjen e të dhënave personale etj.
 • Garanton sigurimin e të gjitha parakushteve të nevojshme për zbatimin e Strategjisë për TIK-et përsa i përket mjeteve financiare dhe burimeve njerëzore dhe teknike për projektet konkrete, duke organizuar për këtë qëllim takime të rregullta periodike për vlerësimin e ecurisë dhe të efekteve të zbatimit të kësaj Strategjie
 • Garanton sigurimin e harmonizimit të kompjuterizimit të sistemit tatimor me politikat e tjera qeveritare për zhvillimin e TIK-eve;

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatikë, Inxhinieri Telekomunika-cioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme.
 • Të ketë të paktën 5 vjet eksperiencë pune.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në:
 • Paketa Office
 • Windows Server
 • WordPress
 • Të ketë njohuri të mira në:
 • Windows Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (II-b)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 12.05.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.