REoI_Konsulent i Menaxhimit Financiar

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIME KONSULENCE – PËRZGJEDHJE INDIVIDUALE)

Përmirësimin e Aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit GovTech për

“Konsulent i Menaxhimit Financiar”

Ref. Nr AL-AKSHI-370745-CS-INDV

SHQIPËRIA

Projekti: Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech

Titulli i detyrës: Konsulent i Menaxhimit Financiar

Nr. Referencë: AL-AKSHI-370745-CS-INDV

Banka Botërore ka ndarë 65 milionë USD (60 milionë EUR) për të mbështetur Agjendën Digjitale 2022-2026 të Qeverisë Shqiptare përmes Programit “Përmirësimi i Qasjes së Barabartë në Shërbimet Publike të Standardit të Lartë Përmes GovTech”, nga të cilat një Program i IBRD për Rezultate (PforR) në shumën prej 60 milionë USD dhe 5 milionë dollarë Financim të Projektit të Investimeve (IPF).

Programi është i strukturuar dhe mbështetur në tri fusha rezultatesh:

Fusha e Rezultateve 1 (RA1): Përmirësimi i qasjes në shërbimet elektronike dhe përvojës së përdoruesit. Kjo RA do të mbështesë ambiciet e programit të qeverisë për të përmirësuar: (i) përdorshmërinë, efikasitetin dhe pro-aktivitetin e portalit e-Albania; dhe (ii) cilësinë e shërbimeve dixhitale, për të ofruar zgjidhje të avancuara, proaktive në platforma të sigurta dhe për të përmirësuar Standardet e Shërbimit Digjital

Fusha e Rezultateve 2 (RA2): Rritja e aftësive dhe gjithë përfshirjes digjitale. Kjo RA do të mbështesë objektivat ambicioze të programit Shqiptar të Transformimit Digjital për të transformuar mësimin, për të modernizuar shërbimin ndaj klientit dhe për të siguruar akses për të gjithë qytetarët.

Fusha e Rezultateve 3 (RA 3): Forcimi i mundësuesve parësorë të GovTech-ut. Kjo RA mbështet Qeverinë Shqiptare në objektivat e saj të programit për: (i) forcimin e qeverisjes së të dhënave, sigurinë dhe transparencën e të dhënave; dhe (ii) adoptimin e sistemeve, kërkesave dhe proceseve inteligjente digjitale aftësuese.

Objektivi i kësaj procedure është të punësojë një konsulent individual në Njësinë e Koordinimit si Specialist i Menaxhimit Financiar, i cili do të ofrojë mbështetje për Njësinë e Koordinimit brenda AKSHI për koordinimin dhe menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të përditshme të menaxhimit financiar dhe disbursimit të nevojshëm për zbatimin e IPF dhe Rezultateve të Programit (PforR), në përputhje me kërkesat e Bankës dhe Qeverisë Shqiptare. Specialisti i Menaxhimit Financiar pritet të punojë me kohë të plotë. Kontrata do të jetë për një periudhë fillestare prej 3 muajsh, e rinovueshme për 12 muaj, bazuar në performancën e kënaqshme të detyrave dhe përgjegjësive të drejtuesit aktual, ajo do të rinovohet për periudhën e zbatimit të IPF.

Përgjegjësitë e konsulentit do të jenë:

 • Të ndihmojë Menaxherin e Programit, Drejtorin e Përgjithshëm të AKSHI-t dhe Drejtorin e Buxhetit dhe Financës të AKSHI-t në të gjitha çështjet që lidhen me menaxhimin financiar në kuadër të PforR dhe IPF;
 • Të kontribuojë në procesin e planifikimit dhe buxhetimit për aktivitetet e përgjithshme dhe të përpilojë parashikimet dhe analizat financiare përkatëse;
 • Të përgatisë buxhetin vjetor për komponentin e IPF dhe mbështetja e përgatitjes së planit dhe buxhetit të punës vjetore të PforR dhe IPF;
 • Përgjegjës për të mbikëqyrur të gjitha çështjet financiare të secilit prej aktiviteteve të lidhura me PforR dhe IPF;

Më shumë informacion mbi objektivin e detajuar të punës mund të gjeni në Termat e References – Konsulent i Menaxhimit Financiar

Konsulenti duhet të raportojë te Menaxheri i Programit dhe/ose Drejtori i Përgjithshëm i AKSHI-t, Drejtori i Financës dhe Buxhetit pranë AKSHI-t. Përveç kësaj, për raportet e kërkuara si pjesë e detyrave të mësipërme, konsulenti do të prodhojë dhe dorëzojë, sipas kërkesës, raporte progresi për menaxhimin financiar dhe aktivitetet e disbursimit.

Kualifikimet e Konsulentit:

 • Diplomë universitare dhe master ose diplomë ekuivalente (sipas kuadrit ligjor shqiptar) në Ekonomi, Administrim Biznesi, Finance, Kontabilitet; Certifikatat profesionale do të konsideroheshin si avantazh.
 • Minimumi 5 vite përvojë profesionale përkatëse në Menaxhimin Financiar;
 • Aftësi dhe përvojë në menaxhimin e financave të Programit, duke përfshirë buxhetimin, mbajtjen e llogarive dhe auditimin;
 • Njohuria dhe përvoja me procedurat e menaxhimit financiar në kuadër të projekteve të financuara nga Banka Botërore për kredi do të konsiderohet si një avantazh i madh;
 • Kuptimi i mirë i rregulloreve dhe sistemeve të menaxhimit financiar të qeverisë në nivele qendrore;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe sociale;
 • Aftësi kompjuterike (Word, Excel, Access, softuer kontabël);
 • Njohuri të gjuhës shqipe dhe njohje e gjuhës angleze.

Aplikantët që plotësojnë kërkesat e kualifikimit do të vlerësohen më tej bazuar në kriteret e mëposhtme:

Kualifikimi i përgjithshëm – 30 pikë

Përshtatshmëria për detyrën – 60 pikë

Gjuha – 10 pikë

Shërbimi do të zgjidhet sipas dispozitave të Rregullores së Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit nën Financimin e Projekteve të Investimeve” datë 1 korrik 2016, rishikuar në nëntor 2017, gusht 2018 dhe nëntor 2020, bazuar në metodën e Përzgjedhjes së Konsulentëve Individualë, Koha -kontrata e bazuar.

Informacione të mëtejshme mund të merren në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:30, nga e hëna në të enjte dhe nga ora 08:00 deri në orën 14:00 të premteve.

Shprehjet e interesit (CV, Letër motivuese dhe dëshmi dokumentare për përmbushjen e kualifikimeve) duhet të dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtme personalisht, ose me postë, ose me e-mail në adresën burime.njerezore@akshi.gov.al brenda datës 19 Tetor 2023.

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Këshilli i Ministrave

Rr. “Papa Gjon Pali 2”, Tiranë, Shqipëri

info@akshi.gov.al