REoI_Koordinator Programi në mbështetje të Njësisë Koordinuese

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

(SHËRBIME KONSULENCE – PËRZGJEDHJE INDIVIDUALE)

Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech për

“Koordinator Programi në mbështetje të Njësisë Koordinuese”

SHQIPËRIA

Projekti: Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech Titulli i detyrës: Koordinator Programi në mbështetje të Njësisë Koordinuese. Banka Botërore po financon Programin “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”, me synimin që të transformojë të mësuarit, të modernizojë shërbimin ndaj klientit dhe të sigurojë akses për të gjithë qytetarët, së bashku me Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI në vijim) si agjencia kryesore e zbatimit të Programit. Programi strukturohet në tre Fusha Rezultatesh: Fusha e Rezultateve 1: Rritja e Cilësisë së Shërbimit Elektronik dhe Përvojës së Përdoruesit. Kjo FR do të mbështesë qëllimet e programit qeveritar për përmirësimin e: (i) përdorshmërisë, efikasitetit dhe proaktivitetit të portalit e-Albania; dhe (ii) cilësisë së shërbimeve digjitale, për të ofruar zgjidhje të përparuara dhe ndërvepruese në platforma të sigurta, si dhe për të përmirësuar Standardet e Shërbimit Digjital. Fusha e Rezultateve 2: Përmirësimi i Aftësive Digjitale dhe Përfshirjes Digjitale. Kjo FR do të mbështesë objektivat e programit për Transformimin Digjital Shqiptar, për të transformuar të mësuarit, për të modernizuar shërbimin ndaj klientit dhe për të siguruar akses për të gjithë qytetarët.   Fusha e Rezultateve 3: Forcimi i Mundësuesve Prioritar të GovTech. Kjo FR mbështet Qeverinë e Shqipërisë në objektivat e programit të saj për: (i) forcimin e të dhënave të qeverisjes, sigurinë dhe transparencën e të dhënave; dhe (ii) adoptimin e sistemeve digjitale të mundshme, kërkesave dhe proceseve inteligjente. Objektivi i kësaj procedure është të rekrutojë një Koordinator Programi i cili do të ofrojë mbështetje për Njësinë e Koordinimit brenda AKSHI për zbatimin e aktiviteteve të ndryshme në kuadër të programit, në lidhje me fushat ndërsektoriale me fokus të veçantë në monitorimin dhe vlerësimin, ecurinë e zbatimit, raportimin në nivele të ndryshme. veprimet e menaxhimit të ndryshimeve dhe koordinimin e aktiviteteve. Detyra do të fokusohet kryesisht në monitorimin e aktiviteteve të PforR dhe IPF, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, raportimin sipas modeleve dhe frekuencës specifike, si dhe do të lehtësojë përgatitjen e dokumenteve para dhe pas misioneve të Bankës Botërore. Përgjegjësitë kryesore të Konsulentit përfshijnë:
 • Zhvillimi i një sistemi të menaxhimit dhe monitorimit të projektit që është gjithëpërfshirës dhe efikas në lidhje me të gjitha veprimet, angazhimet dhe aktivitetet e kërkuara në kuadër të GovTech PforR dhe IPF.
 • Monitorimi i aktiviteteve të përgjithshme të PforR, vlerësimi i progresit të tyre drejt rezultateve dhe afateve të parashikuara, siç shprehet në Dokumentin e Vlerësimit të Programit dhe Kornizën e Rezultateve (për PforR), për qëllime të ndryshme (duke organizuar informacionin si për nevoja specifike dhe duke përdorur modele të ndryshme raportimi).
 • Monitorimi i aktiviteteve të përgjithshme në kuadër të komponentit IPF dhe sigurimi i respektimit të planit të prokurimit, në mënyrë që të ketë mbështetjen dhe ekspertizën e asistencës teknike në kohën e duhur.
 • Bashkëpunimi me stafin dhe ekspertët e Bankës Botërore për përgatitjen e të dhënave, raporteve dhe dokumenteve të tjera përpara misioneve në terren nga Banka Botërore të Statusit të Zbatimit dhe Rezultateve, dhe komponentë të tjerë financiarë, mjedisorë dhe socialë, sipas frekuencës së kërkuar;
 • Monitorimi nga afër i Planit të Veprimit të Programit dhe sigurimi i respektimit të afateve të ndryshme të çdo veprimi.
 • Përgatitja e prezantimeve dhe raporteve specifike të lidhura me Programin, sipas kërkesës;
 • Kryerja e aktiviteteve të tjera për të mbështetur zbatimin e PforR dhe IPF, të caktuara nga Drejtori i Programit të Njësisë Koordinuese dhe/ose Drejtori i Përgjithshëm i AKSHI.
Fusha e detajuar e punës mund të gjendet në Termat e Referencës (ToR) në faqen e AKSHI:
Termat e Referencës – Koordinator Programi në mbështetje të Njësisë Koordinuese. Konsulenti do t’i raportojë Drejtorit të Programit dhe/ose Drejtorit të Përgjithshëm të AKSHI. Konsulenti do të punojë në ambientet e Njësisë Koordinuese/AKSHI në Tiranë, me kohë të plotë, por duhet të jetë i gatshëm për të udhëtuar dhe për të zhvilluar takime jashtë zyrës. Kontrata do të nënshkruhet për një periudhë fillestare prej 12 muajsh, me një periudhë prove prej 3 muajsh. Kontrata i nënshtrohet rinovimit të mëtejshëm për periudhën e zbatimit të projektit, bazuar në performancën e kënaqshme të detyrave dhe përgjegjësive. Konsulenti duhet të ketë kualifikimet e mëposhtme:
 • Diplomë universitare në ekonomi, inxhinieri, shkenca sociale, administrim biznesi, apo ndonjë fushë tjetër të ngjashme;
 • Të paktën 10 vjet përvojë të përgjithshme profesionale në sektorin publik ose privat;
 • Së paku 5 vjet përvojë në një projekt/program me rol koordinues/menaxhimi, si konsulent apo zyrtar publik;
 • Përvoja e mëparshme në monitorim dhe vlerësim do të konsiderohet si avantazh;
 • Përvoja e mëparshme me projekte të Bankës Botërore ose organizata të tjera ndërkombëtare do të jetë përparësi;
 • Aftësi kompjuterike (Word, Excel, Access);
 • Njohuri rrjedhshëm të gjuhës shqipe dhe njohuri për të punuar në gjuhën angleze.
Aplikantët që plotësojnë kërkesat e kualifikimit do të vlerësohen më tej bazuar në kriteret e mëposhtme:

1.Kualifikimet e përgjithshme – 30 pikë

 1. Përshtatshmëria për detyrën – 60 pikë
 2. Aftësitë gjuhësore – 10 pikë
Shërbimi do të zgjidhet sipas dispozitave të Rregullores së Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit nën Financimin e Projekteve të Investimeve” datë 1 korrik 2016, rishikuar në nëntor 2017, gusht 2018, nëntor 2020 bazuar në metodën e përzgjedhjes së konsulentëve individualë, kontratë e bazuar në kohë. Informacione të mëtejshme mund të merren në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:30, nga e hëna në të enjte dhe nga ora 08:00 deri në orën 14:00 të premteve. Shprehjet e interesit (CV, Letër motivuese dhe dëshmi dokumentare për përmbushjen e kualifikimeve) duhet të dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtme personalisht, ose me postë, ose me e-mail në adresën burime.njerezore@akshi.gov.al brenda datës 1 Mars 2024.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Këshilli i Ministrave

Rr. “Papa Gjon Pali 2”, Tiranë, Shqipëri

info@akshi.gov.al