Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë , si institucione bashkëdrejtuese të procesit të integrimit në fushën digjitale, në kuadër të pjesëmarrjes së Shqipërisë në Programin Digjital të Bashkimit Evropian (DEP) si “associated country” hapin thirrjen për të gjithë Qendrat e Inovacionit që veprojnë në Shqipëri dhe kontribuojnë për transformimin digjital për aplikim për fazën paraprake për subjekttet kandidate për EDIH.

Më poshtë gjeni:

– Formularin e Aplikimit: https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Formulari-i-Aplikimit-per-Fazen-paraprake-te-EDIH.docx

– Udhëzuesin për aplikimet: https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Udhezues-per-aplikimet-per-EDIH-faza-e-para-seleksionimit-22.12.2023.docx

– Kriteret e vlerësimit: https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Kriteret-e-Vlerësimit.pdf

Thirrja do të jetë e hapur nga data 22.12.2023 deri me datë 22.1.2024 ora 23:59:59.

Ftojmë të gjitha palët e interesuara që veprojnë në Shqipëri dhe plotësojnë kërkesat për EDIH të dërgojnë aplikimin brenda datës 22.1.2024, në adresën: dih@techspace.al;

Për më shumë informacion për Programin Digjital të BE-së (2021-2027), mund t’i referoheni: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme;