Pergjegjes, pranë Sektorit të Rrjetit dhe Infrastrukturës, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Pergjegjes, pranë Sektorit të Rrjetit dhe Infrastrukturës, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

Të asistojë në mbështetjen dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së Sistemeve te tatimeve

 • Marrja në pronësi të incidenteve/problemeve; veprimin dhe përditësimin e problematikave te regjistruara dhe sigurimin e ndjekjes të përshkallëzimit.
 • Zbatimi, mbështetja dhe mirëmbajtja e procedurave të forta që sigurojnë funksionimin efektiv dhe disponueshmërinë e sistemeve te institucionit.
 • Menaxhimi i puneve duke siguruar nën performancën për të përmbushur objektivat.
 • Nxitja e përmirësimit të vazhdueshëm brenda fushave tuaja të përgjegjësisë.
 • Marrja e një qasjeje proaktive ndaj menaxhimit të rrezikut, duke siguruar qe risqet dhe problemet identifikohen, adresohen dhe raportohen dhe, sipas rastit, përshkallëzohen.
 • Konfiguron Sistemet Operative ne Rrjet
 • Siguron keshillim Teknik per planifikim sistemesh
 • Menaxhon dhe monitoron nepermjet software-ve politikat e rikuperimit nga fatkeqesia
 • Menaxhon dhe monitoron nepermjet software-ve te dedikuar performance e serverave
 • Menaxhon sistemet operative te bazuar ne Windows dhe Linux

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Elektronike,Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve:
  • Windows server and featurs (windows server features and roles)
  • Paketa Office
 • Të ketë aftësi të mira në:
  • HyperV
  • Linux
  • Administrim Network
  • Active directory menaxhimin e llogarive te përdoruesve
  • Web server
  • Verifikim programesh te centralizura, konfigurime në rrjet
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 31.08.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.