Referuar shkronjës dh) të pikës 3) të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 703, datë 29. 10. 2014 "Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", AKSHI zhvillon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e çelësit publik dhe menaxhon certifikatat digjitale për administratën publike. Me garancinë financiare si institucion qeveritar, AKSHI siguron pajtueshmërinë me nenin 19, të ligjit nr. 9880, datë 25.2.2008, “Për nënshkrimin elektronik", AKSHI duke implementuar PKI, do të mbështesë përdorimin e shërbimeve elektronike brenda Republikës së Shqipërisë dhe do të drejtojë inicimin e infrastrukturës së shërbimeve elektronike. Qëllimi është të implementojë zgjidhjen e kërkuar të infrastrukturës me celës publik (PKI), e cila i mundëson që të pozicionohet si Ofruesi i Kualifikuar i Shërbimit të Besuar, duke ofruar shërbime të autentikimit për ofruesit e shërbimeve në të gjithë fushat e Qeverisë Shqiptare.

Zgjidhja e implementuar plotëson kushtet e mëposhtme për një infrastrukturë PKI të besueshme:

Konfidencialiteti - parandalimi i marrjes së informacionit nga persona të pa autorizuar
Integriteti - të dhënat origjinale nuk mund të ndryshohen rruges pa u kuptuar nga marrësi.
Autenticiteti - siguria që palët e përfshira në transaksion janë ato që pretendohen.
Mos refuzim - nënkupton që pala dërguese të mos refuzojë fillimin e një transaksioni.

Politikat mbi të cilat operon OKSHB janë:

- Politikat e Certifikimit
Deklarata e Praktikave të Certifikimit

Certifikata bazë e AKSHI
                - NAIS ROOT CA

Listat e revokimit
               - NAIS ROOT CRL
               - NAIS CA CRL
               - NAIS CLASS 1 CRL